Tài liệu

MB-BN.05

19/12/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                              

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ  

Họ và tên cán bộ,  công chức, viên chức: 

Mã số:

Chức vụ: 

Ngạch bậc lương:

Đơn vị công tác:

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

1. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:

.......................................................................................................................................................

2. Kết quả công tác theo chức trách nhiệm vụ được phân công
(Ngoài việc tự nhận xét về kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được phân
công, cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý cần tự nhận xét về năng
lực lãnh đạo, quản lý; kết quả hoạt động của đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý;
năng lực tập hợp, đoàn kết quần chúng)

.......................................................................................................................................................

3. Tinh thần kỷ luật:

.......................................................................................................................................................

4. Tinh thần phối hợp trong công tác:

.......................................................................................................................................................

5. Tính trung thực trong công tác:

.......................................................................................................................................................

6. Lối sống đạo đức:

.......................................................................................................................................................

7. Tinh thần học tập nâng cao trình độ:

.......................................................................................................................................................

8. Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân:

.......................................................................................................................................................

II. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
b) Hoàn thành nhiệm vụ;
c) Không hoàn thành nhiệm vụ.

                                                                                 Ngày..... tháng..... năm 20

Người tự nhận xét

(Ký tên)

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                              

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

II. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ:
(Ghi tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của tập thể).

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

III. KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐỂ XẾP LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC: 

(Phần này do Thủ trưởng trực tiếp ghi).

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

STT

Nội dung

Xếp loại

Ghi chú

1

Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước 

2

Kết quả công tác

3

Tinh thần kỷ luật

4

Tinh thần phối hợp trong công tác

5

Tính trung thực trong công tác

6

Lối sống đạo đức

7

Tinh thần học tập nâng cao trình độ

8

Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân

9

Năng lực, lãnh đạo quản lý 

Kết luận: ………………………………..: 

Ngày..... tháng.... năm....

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
565
0 trang
0
501
0 trang
0
499
0 trang
0
494
0 trang
0
415
0 trang
0
813

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6179

Bộ tài liệu liên quan

15/12/2018
10 tài liệu
0
6179