Tài liệu

MB-BN.04

19/12/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY C  PH N TÁI C U TRÚC DOANH NGHI P VI T

Ổ Ầ

                                                 

                                            Tr  s  : T ng 1 tòa Sunrise Building 2, K T Sài  ng, Long Biên, Hà N i

ụ ở ầ

Đ

Đồ

                                               iện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Đ

S :……………

               Hà N i, ngày…….tháng……..n m 2017

ă

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TÍN NHIỆM

Họ tên người đánh giá:………………………………..Bộ phận:…………………………………….
MSNV:……………………Chức danh đang đảm nhiệm:……………………………………………

Dựa theo quy chế bổ nhiệm của công ty tôi xin đánh giá mức độ tín nhiệm và công việc đối với:

Anh chị……………………………………………….bộ phận………………..mã số NV:………….
Mối quan hệ của tôi và anh chị trên đây là:………………………………………………………….

Như sau:

1.  Tự đánh giá công việc:

Stt

Nội dung đánh

giá

Mức đánh giá

Ghi chú

Yếu

TB

Khá

Giỏi

X.sắc

1

Khối lượng công 
việc

2

Tinh thần trách 
nhiệm, kỷ luật

3

Năng lực lãnh 
đạo, quản lý

4

Sự phối hợp

5

Thái độ

6

Nghiệp vụ chuyên
môn

7

Phầm chất cá 
nhân

Ý kiến khác:
……………………………………………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung đánh giá trên đây là đúng theo như hiểu biết của tôi và không bị ảnh 
hưởng hay ép buộc từ người khác. Nếu có, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm./.

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY C  PH N TÁI C U TRÚC DOANH NGHI P VI T

Ổ Ầ

                                                 

                                            Tr  s  : T ng 1 tòa Sunrise Building 2, K T Sài  ng, Long Biên, Hà N i

ụ ở ầ

Đ

Đồ

                                               iện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Đ

S :……………

               Hà N i, ngày…….tháng……..n m 2017

ă

Ngày   tháng   năm 2008

Người đánh giá

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
572
0 trang
0
506
0 trang
0
504
0 trang
0
421
0 trang
0
471
0 trang
0
819

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6232

Bộ tài liệu liên quan

15/12/2018
10 tài liệu
0
6232