Tài liệu

MB-BN.01

19/12/2018
0 trang
0
0
background image

QUI CHẾ BỔ NHIỆM

Mã tài liệu:  NS – 13 – BM01
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

PHIẾU THĂNG CHỨC

Chức vụ hiện hành:.................................................................................................................

Họ tên: ................................Tuổi:...................Dự đoán thời gian cần thay thế là: 

Trình độ:.................................................................................................................................

Kinh nghiệm:..........................................................................................................................

Những người có khả năng thay thế

Khả năng được thay thế

........................................................................ Cao

........................................................................ Trung bình

........................................................................ Thấp

Họ tên: ..........................................................................................

Chức vụ: .......................................................................................

Tuổi: .............................................................................................

Dự đoán thời gian cần thay thế là: ...............................................

Trình độ:.......................................................................................

Kinh nghiệm:................................................................................

Họ tên: .............................................................................

Chức vụ hiện tại:..............................................................

Tuổi: ................................................................................

Dự đoán thời gian cần thay thế là: ...................................

Trình độ:...........................................................................

Kinh nghiệm:....................................................................

Những những có thể thay 
thế

Khả năng được thay thế

Khả năng được thay thế

Khả năng được thay
thế

background image

QUI CHẾ BỔ NHIỆM

Mã tài liệu:  NS – 13 – BM01
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08

............................................

...................................................... ......................................................

............................................

...................................................... ......................................................

............................................. ...................................................... ......................................................

Ngày    tháng    năm….

Người lập

TP. nhân sự

Giám đốc điều hành

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
505
0 trang
0
501
0 trang
0
498
0 trang
0
420
0 trang
0
470
0 trang
0
819

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6222

Bộ tài liệu liên quan

15/12/2018
10 tài liệu
0
6222