Tài liệu

Mau_KH_Nhan_su(1)

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CTY 
ĐƠN VỊ: 

KẾ HOẠCH NHÂN SỰ NĂM 

STT

CHỨC DANH CÔNG VIỆC

LĐ KH 

CÂN ĐỐI

THỪA

THIẾU

TỔNG CỘNG

0

0

0

0

0

Ngày      tháng      năm 

ĐƠN VỊ LẬP KH

ĐƠN VỊ XEM XÉT

PHÊ DUYỆT

LĐ hiện 

LĐ dự kiến cuối 

năm 

Mau su dung cho cac Phong 

chuc nang

background image

KẾ HOẠCH NHÂN SỰ NĂM 

DIỄN GIẢI

Ngày      tháng      năm 

PHÊ DUYỆT

Mau su dung cho cac Phong 

chuc nang

background image

CTY 
ĐƠN VỊ: 

KẾ HOẠCH NHÂN SỰ NĂM 

TT

LĐ kế hoạch

Cân đối

Thừa

Tổng cộng

Ngày      tháng     năm 

ĐƠN VỊ LẬP KH

ĐƠN VỊ XEM XÉT

PHÊ DUYỆT

Chức danh công việc/ tên 

máy

LĐ hiện 

LĐ dự kiến 

cuối năm 

TH

Số máy huy 

động

Định mức 

đứng máy

Số ca 

L.việc

LĐ định 

biên

Maãu söû duïng cho 

XN

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4657
20/12/2018
1 tài liệu
0
583
20/12/2018
8 tài liệu
0
3761
20/12/2018
8 tài liệu
0
3081
20/12/2018
6 tài liệu
0
2109
20/12/2018
10 tài liệu
0
3744
20/12/2018
5 tài liệu
0
2260
20/12/2018
5 tài liệu
0
3222
20/12/2018
8 tài liệu
0
5629
20/12/2018
3 tài liệu
0
1685
20/12/2018
4 tài liệu
0
1849
20/12/2018
6 tài liệu
0
3850
20/12/2018
7 tài liệu
0
3002
20/12/2018
9 tài liệu
0
3363
20/12/2018
5 tài liệu
0
1882
20/12/2018
1 tài liệu
0
540
20/12/2018
2 tài liệu
0
1034
20/12/2018
5 tài liệu
0
2187
20/12/2018
9 tài liệu
0
3957