Tài liệu

Mau_KH_Nhan_su(1)

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CTY 
ĐƠN VỊ: 

KẾ HOẠCH NHÂN SỰ NĂM 

STT

CHỨC DANH CÔNG VIỆC

LĐ KH 

CÂN ĐỐI

THỪA

THIẾU

TỔNG CỘNG

0

0

0

0

0

Ngày      tháng      năm 

ĐƠN VỊ LẬP KH

ĐƠN VỊ XEM XÉT

PHÊ DUYỆT

LĐ hiện 

LĐ dự kiến cuối 

năm 

Mau su dung cho cac Phong 

chuc nang

background image

KẾ HOẠCH NHÂN SỰ NĂM 

DIỄN GIẢI

Ngày      tháng      năm 

PHÊ DUYỆT

Mau su dung cho cac Phong 

chuc nang

background image

CTY 
ĐƠN VỊ: 

KẾ HOẠCH NHÂN SỰ NĂM 

TT

LĐ kế hoạch

Cân đối

Thừa

Tổng cộng

Ngày      tháng     năm 

ĐƠN VỊ LẬP KH

ĐƠN VỊ XEM XÉT

PHÊ DUYỆT

Chức danh công việc/ tên 

máy

LĐ hiện 

LĐ dự kiến 

cuối năm 

TH

Số máy huy 

động

Định mức 

đứng máy

Số ca 

L.việc

LĐ định 

biên

Maãu söû duïng cho 

XN

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
5444
20/12/2018
1 tài liệu
0
693
20/12/2018
8 tài liệu
0
4359
20/12/2018
8 tài liệu
0
3628
20/12/2018
6 tài liệu
0
2498
20/12/2018
10 tài liệu
0
4417
20/12/2018
5 tài liệu
0
2698
20/12/2018
5 tài liệu
0
3976
20/12/2018
8 tài liệu
0
6569
20/12/2018
3 tài liệu
0
1955
20/12/2018
4 tài liệu
0
2240
20/12/2018
6 tài liệu
0
4420
20/12/2018
7 tài liệu
0
3527
20/12/2018
9 tài liệu
0
3989
20/12/2018
5 tài liệu
0
2232
20/12/2018
1 tài liệu
0
652
20/12/2018
2 tài liệu
0
1279
20/12/2018
5 tài liệu
0
2586
20/12/2018
9 tài liệu
0
4882