Tài liệu

Mau_KH_Nhan_su(1)

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CTY 
ĐƠN VỊ: 

KẾ HOẠCH NHÂN SỰ NĂM 

STT

CHỨC DANH CÔNG VIỆC

LĐ KH 

CÂN ĐỐI

THỪA

THIẾU

TỔNG CỘNG

0

0

0

0

0

Ngày      tháng      năm 

ĐƠN VỊ LẬP KH

ĐƠN VỊ XEM XÉT

PHÊ DUYỆT

LĐ hiện 

LĐ dự kiến cuối 

năm 

Mau su dung cho cac Phong 

chuc nang

background image

KẾ HOẠCH NHÂN SỰ NĂM 

DIỄN GIẢI

Ngày      tháng      năm 

PHÊ DUYỆT

Mau su dung cho cac Phong 

chuc nang

background image

CTY 
ĐƠN VỊ: 

KẾ HOẠCH NHÂN SỰ NĂM 

TT

LĐ kế hoạch

Cân đối

Thừa

Tổng cộng

Ngày      tháng     năm 

ĐƠN VỊ LẬP KH

ĐƠN VỊ XEM XÉT

PHÊ DUYỆT

Chức danh công việc/ tên 

máy

LĐ hiện 

LĐ dự kiến 

cuối năm 

TH

Số máy huy 

động

Định mức 

đứng máy

Số ca 

L.việc

LĐ định 

biên

Maãu söû duïng cho 

XN

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
6132
20/12/2018
1 tài liệu
0
796
20/12/2018
8 tài liệu
0
4907
20/12/2018
8 tài liệu
0
4106
20/12/2018
6 tài liệu
0
2843
20/12/2018
10 tài liệu
0
5021
20/12/2018
5 tài liệu
0
3082
20/12/2018
5 tài liệu
0
4614
20/12/2018
8 tài liệu
0
7286
20/12/2018
3 tài liệu
0
2195
20/12/2018
4 tài liệu
0
2542
20/12/2018
6 tài liệu
0
4844
20/12/2018
7 tài liệu
0
4009
20/12/2018
9 tài liệu
0
4490
20/12/2018
5 tài liệu
0
2576
20/12/2018
1 tài liệu
0
745
20/12/2018
2 tài liệu
0
1473
20/12/2018
5 tài liệu
0
2933
20/12/2018
9 tài liệu
0
5472