Tài liệu

Mau_KH_Nhan_su(1)

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

CTY 
ĐƠN VỊ: 

KẾ HOẠCH NHÂN SỰ NĂM 

STT

CHỨC DANH CÔNG VIỆC

LĐ KH 

CÂN ĐỐI

THỪA

THIẾU

TỔNG CỘNG

0

0

0

0

0

Ngày      tháng      năm 

ĐƠN VỊ LẬP KH

ĐƠN VỊ XEM XÉT

PHÊ DUYỆT

LĐ hiện 

LĐ dự kiến cuối 

năm 

Mau su dung cho cac Phong 

chuc nang

background image

KẾ HOẠCH NHÂN SỰ NĂM 

DIỄN GIẢI

Ngày      tháng      năm 

PHÊ DUYỆT

Mau su dung cho cac Phong 

chuc nang

background image

CTY 
ĐƠN VỊ: 

KẾ HOẠCH NHÂN SỰ NĂM 

TT

LĐ kế hoạch

Cân đối

Thừa

Tổng cộng

Ngày      tháng     năm 

ĐƠN VỊ LẬP KH

ĐƠN VỊ XEM XÉT

PHÊ DUYỆT

Chức danh công việc/ tên 

máy

LĐ hiện 

LĐ dự kiến 

cuối năm 

TH

Số máy huy 

động

Định mức 

đứng máy

Số ca 

L.việc

LĐ định 

biên

Maãu söû duïng cho 

XN

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
10 tài liệu
0
4248
20/12/2018
1 tài liệu
0
537
20/12/2018
8 tài liệu
0
3420
20/12/2018
8 tài liệu
0
2838
20/12/2018
6 tài liệu
0
1939
20/12/2018
10 tài liệu
0
3413
20/12/2018
5 tài liệu
0
2072
20/12/2018
5 tài liệu
0
2855
20/12/2018
8 tài liệu
0
5107
20/12/2018
3 tài liệu
0
1559
20/12/2018
4 tài liệu
0
1687
20/12/2018
6 tài liệu
0
3565
20/12/2018
7 tài liệu
0
2725
20/12/2018
9 tài liệu
0
3086
20/12/2018
5 tài liệu
0
1735
20/12/2018
1 tài liệu
0
490
20/12/2018
2 tài liệu
0
941
20/12/2018
5 tài liệu
0
1984
20/12/2018
9 tài liệu
0
3580