Tài liệu

Mau tham khao qui trinh san xuat theu

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

QUI TRÌNH SẢN XUẤT THÊU

Người thực hiện

Nội dung công việc

Tài liệu/Biểu mẫu

Quản đốc

Giao nhận

Giao nhận

Phó QĐ

Công nhân

KCS

KCS

Giao nhận

Quản đốc

Bản Kế hoạch

HDCV Giao nhận thêu

HDCV Giao nhận thêu

Mẫu khách duyệt

HDCV công nhân đứng 
máy thêu

HDCV KCS thêu

HDCV KCS thêu

HDCV Giao nhận thêu

Bản Kế hoạch

Nhận Kế hoạch sản xuất

Nhập Nguyên phụ liệu

Sản xuất thử

Sản xuất hàng loạt

Kiểm tra chất lượng

Giao hàng

Báo cáo đơn hàng

Yêu cầu sản phẩm thêu

Duyệt mẫu

Sửa chữa

Loại bỏ

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
993
6 tài liệu
0
1767
2 tài liệu
0
707
9 tài liệu
0
2607
2 tài liệu
0
676
5 tài liệu
0
1637
1 tài liệu
0
510
4 tài liệu
0
1493
3 tài liệu
0
1509
3 tài liệu
0
1034
6 tài liệu
0
2360
1 tài liệu
0
454
3 tài liệu
0
1190
4 tài liệu
0
1914
1 tài liệu
0
490
2 tài liệu
0
670
2 tài liệu
0
680
4 tài liệu
0
1370
4 tài liệu
0
1425

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
993
21/12/2018
6 tài liệu
0
1767
21/12/2018
2 tài liệu
0
707
21/12/2018
9 tài liệu
0
2607
21/12/2018
2 tài liệu
0
648
21/12/2018
2 tài liệu
0
676
21/12/2018
4 tài liệu
0
1207
21/12/2018
5 tài liệu
0
1637
21/12/2018
1 tài liệu
0
510
22/12/2018
4 tài liệu
0
1493
22/12/2018
3 tài liệu
0
1509
22/12/2018
3 tài liệu
0
1034
22/12/2018
6 tài liệu
0
2360
21/12/2018
1 tài liệu
0
454
22/12/2018
1 tài liệu
0
457
22/12/2018
3 tài liệu
0
1190
22/12/2018
4 tài liệu
0
1914
22/12/2018
1 tài liệu
0
444
22/12/2018
1 tài liệu
0
490
22/12/2018
2 tài liệu
0
670
22/12/2018
2 tài liệu
0
680
22/12/2018
1 tài liệu
0
401
22/12/2018
4 tài liệu
0
1370
22/12/2018
1 tài liệu
0
448
22/12/2018
3 tài liệu
0
920
21/12/2018
4 tài liệu
0
1425