Tài liệu

Mau tham khao qui trinh san xuat theu

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

QUI TRÌNH SẢN XUẤT THÊU

Người thực hiện

Nội dung công việc

Tài liệu/Biểu mẫu

Quản đốc

Giao nhận

Giao nhận

Phó QĐ

Công nhân

KCS

KCS

Giao nhận

Quản đốc

Bản Kế hoạch

HDCV Giao nhận thêu

HDCV Giao nhận thêu

Mẫu khách duyệt

HDCV công nhân đứng 
máy thêu

HDCV KCS thêu

HDCV KCS thêu

HDCV Giao nhận thêu

Bản Kế hoạch

Nhận Kế hoạch sản xuất

Nhập Nguyên phụ liệu

Sản xuất thử

Sản xuất hàng loạt

Kiểm tra chất lượng

Giao hàng

Báo cáo đơn hàng

Yêu cầu sản phẩm thêu

Duyệt mẫu

Sửa chữa

Loại bỏ

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1177
6 tài liệu
0
2089
2 tài liệu
0
842
9 tài liệu
0
3064
2 tài liệu
0
798
5 tài liệu
0
1923
1 tài liệu
0
576
4 tài liệu
0
1736
3 tài liệu
0
1757
3 tài liệu
0
1212
6 tài liệu
0
2770
1 tài liệu
0
532
3 tài liệu
0
1377
4 tài liệu
0
2165
1 tài liệu
0
574
2 tài liệu
0
792
2 tài liệu
0
824
4 tài liệu
0
1594
4 tài liệu
0
1664

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1177
21/12/2018
6 tài liệu
0
2089
21/12/2018
2 tài liệu
0
842
21/12/2018
9 tài liệu
0
3064
21/12/2018
2 tài liệu
0
772
21/12/2018
2 tài liệu
0
798
21/12/2018
4 tài liệu
0
1454
21/12/2018
5 tài liệu
0
1923
21/12/2018
1 tài liệu
0
576
22/12/2018
4 tài liệu
0
1736
22/12/2018
3 tài liệu
0
1757
22/12/2018
3 tài liệu
0
1212
22/12/2018
6 tài liệu
0
2770
21/12/2018
1 tài liệu
0
532
22/12/2018
1 tài liệu
0
527
22/12/2018
3 tài liệu
0
1377
22/12/2018
4 tài liệu
0
2165
22/12/2018
1 tài liệu
0
522
22/12/2018
1 tài liệu
0
574
22/12/2018
2 tài liệu
0
792
22/12/2018
2 tài liệu
0
824
22/12/2018
1 tài liệu
0
475
22/12/2018
4 tài liệu
0
1594
22/12/2018
1 tài liệu
0
534
22/12/2018
3 tài liệu
0
1098
21/12/2018
4 tài liệu
0
1664