Tài liệu

Mau tham khao qui trinh san xuat theu

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

QUI TRÌNH SẢN XUẤT THÊU

Người thực hiện

Nội dung công việc

Tài liệu/Biểu mẫu

Quản đốc

Giao nhận

Giao nhận

Phó QĐ

Công nhân

KCS

KCS

Giao nhận

Quản đốc

Bản Kế hoạch

HDCV Giao nhận thêu

HDCV Giao nhận thêu

Mẫu khách duyệt

HDCV công nhân đứng 
máy thêu

HDCV KCS thêu

HDCV KCS thêu

HDCV Giao nhận thêu

Bản Kế hoạch

Nhận Kế hoạch sản xuất

Nhập Nguyên phụ liệu

Sản xuất thử

Sản xuất hàng loạt

Kiểm tra chất lượng

Giao hàng

Báo cáo đơn hàng

Yêu cầu sản phẩm thêu

Duyệt mẫu

Sửa chữa

Loại bỏ

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
965
6 tài liệu
0
1708
2 tài liệu
0
684
9 tài liệu
0
2528
2 tài liệu
0
656
5 tài liệu
0
1587
1 tài liệu
0
496
4 tài liệu
0
1445
3 tài liệu
0
1428
3 tài liệu
0
1008
6 tài liệu
0
2243
1 tài liệu
0
437
3 tài liệu
0
1152
4 tài liệu
0
1842
1 tài liệu
0
472
2 tài liệu
0
645
2 tài liệu
0
660
4 tài liệu
0
1323
4 tài liệu
0
1378

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
965
21/12/2018
6 tài liệu
0
1708
21/12/2018
2 tài liệu
0
684
21/12/2018
9 tài liệu
0
2528
21/12/2018
2 tài liệu
0
623
21/12/2018
2 tài liệu
0
656
21/12/2018
4 tài liệu
0
1159
21/12/2018
5 tài liệu
0
1587
21/12/2018
1 tài liệu
0
496
22/12/2018
4 tài liệu
0
1445
22/12/2018
3 tài liệu
0
1428
22/12/2018
3 tài liệu
0
1008
22/12/2018
6 tài liệu
0
2243
21/12/2018
1 tài liệu
0
437
22/12/2018
1 tài liệu
0
443
22/12/2018
3 tài liệu
0
1152
22/12/2018
4 tài liệu
0
1842
22/12/2018
1 tài liệu
0
431
22/12/2018
1 tài liệu
0
472
22/12/2018
2 tài liệu
0
645
22/12/2018
2 tài liệu
0
660
22/12/2018
1 tài liệu
0
386
22/12/2018
4 tài liệu
0
1323
22/12/2018
1 tài liệu
0
434
22/12/2018
3 tài liệu
0
887
21/12/2018
4 tài liệu
0
1378