Tài liệu

MAU PHIEU TU KIEM TRA CUA DOANH NGHIEP

20/09/2018
0 trang
0
0
background image

TÊN DOANH NGHIỆP

:……………

………………………………….

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

----------------------------- 

      Hà Nội , ngày       tháng         năm 2015

PHIẾU TỰ KIỂM TRA

THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

1. Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………...
2. Loại hình doanh nghiệp :……………………Năm thành lập:……………………
3. Trụ sở chính của doanh nghiệp (tại Việt Nam):…………......................................
……………………………………………………………………………………….
Số Điện thoại:………………………Fax:………………………………………...
4. Lĩnh vực sản xuất  kinh doanh chủ yếu:…………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
5. Giấy ĐKKD số: 

 

…………………Ngày cấp giấy ĐKKD: ……………………..

Lần thay đổi giấy ĐKKD: …………Ngày thay đổi giấy ĐKKD: …………………
6. Quy mô:
Số chi nhánh, đơn vị hạch toán phụ thuộc: ……………………………………….
Tổng số lao động: ………………………………………. người
Số lao động nữ: ………………………………………. người
Số người làm công việc có yờu cầu nghiờm ngặt về AT: ………………… người.
Số người làm công việc độc hại: ………………… người.
7. Công đoàn cơ sở: Có     [ ]

Không

[ ]

Năm thành lập:…………….

I- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

  (Thời điểm từ 01/01/2013 đến

thời điểm kiểm tra)

1. Các loại báo cáo định kỳ.
1.1. Khai trình, báo cáo định kỳ về tuyển dụng, sử dụng lao động với Sở Lao động

-Thương binh và Xã hội:

[ ]

Không

[ ]

1.2. Báo cáo định kỳ về công tác An toàn vệ sinh lao động với Phòng Lao động -

Thương binh và Xã hội:

[ ]

Không

[ ]

1.3. Báo cáo định kỳ về tai nạn lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã

hội:

[ ]

Không

[ ]

2. Hợp đồng lao động:

background image

2.1. Ký hợp đồng đúng loại:  

[ ]

Không

[ ]

+HĐLĐ không xác định thời hạn:………………………người
+HĐLĐ có thời hạn xác định từ 12 tháng đến 36 tháng:…………… người
+HĐLĐ có thời hạn xác định từ 3 tháng đến dưới 12 tháng:………… người.
+HĐLĐ theo mùa vụ dưới 3 tháng:……..…………………………… người
+Hợp đồng khoán gọn theo vụ việc: ……………………………… người
+Hợp đồng học nghề, thử việc: …………………………………… người
- Chưa ký HĐLĐ:…………………………………………………… người.
- Lao động thuê của đơn vị khác: ………………………………… người
- Không phải ký hợp đồng lao động: ……………………………… người.
-Tổng số lao động: ………………………… người
2.2. Thỏa thuận và ghi hợp đồng lao động cụ thể về:
+ Chức danh nghề, công việc độc hại, nguy hiểm:   Có

[ ]

Không

[ ]

+ Công việc và địa điểm làm việc:                            Có

[ ]

Không

[ ]

+ Thời hạn của hợp đồng:                                        Có

 [ ]

Không

[ ]

+ Mức lương:  Có

[ ]

Không

[ ]

+ Chế độ nâng lương:  Có [ ]

Không

[ ]

+ Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi:  Có

[ ]

Không

[ ]

+ Phương tiện bảo vệ cá nhân: Có 

[ ]

Không

[ ]

+ Chế độ bảo vệ cá nhân: Có

[ ]

Không

[ ]

+ Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Có [ ]

Không

[ ]

+ Đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề: Có

[ ]

Không

[ ]

+ Bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh: Có

[ ]

Không

[ ]

+ Trái pháp luật: Có [ ]

Không

[ ]

Nội dung: ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
2.3. Tuyển dụng, đào tạo nghề và thử việc:
- Nhu cầu tuyển dụng năm hiện tại: ……………………… người
- Số lao động mới được tuyển: …………………………… người
- Số người tuyển qua các Trung tâm giới thiệu việc làm: ……………….. người
- Thu phí tuyển dụng, học nghề để làm việc cho doanh nghiệp:  Có  [  ]  Không [ ]
- Giữ bản gốc văn bằng hoặc tiền đặt cọc của người lao động trái pháp luật:

[ ]

Không

[ ]   Đã giữ: …………………. trường hợp.

-

Kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề: Có

[ ]   Không [ ]

-

Thực hiện ký kết hợp đồng đào tạo nghề (nếu có): Có

[ ]   Không [ ]

-

Áp dụng thời gian thử việc:

2

background image

+ Quá 60 ngày đối với lao động có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật

từ cao đẳng trở lên:

có [ ]                     không [ ]

+ Quá 30 ngày đối với lao động có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật

trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ:

  có [ ]              không [ ]

+ Quá 6 ngày đối với lao động khác:

có [ ]              không [ ]

2.4 Mất việc làm:

- Số lao động bị mất việc làm: ………………….. người.
- Báo cáo với Sở LĐTBXH khi cho nhiều lao động thôi việc do mất việc làm: 

có [ ]              không [ ]

2.5 Số lao động thôi việc (kể cả bỏ việc): ………………………. người.
3. Thỏa ước lao động tập thể: có [ ]              không [ ]
- Năm ký kết:……………
3.1. Quy trình thương lượng tập thể: có [ ]              không [ ]
Các bước thương lượng không đúng: ………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………
3.2. Gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương:  có [ ] chưa gửi [ ]
3.3. Nội dung thỏa ước không phù hợp với pháp luật: …………………………...
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
3.4. Thực hiện các nội dung thỏa ước LĐTT đã ký: đầy đủ[ ]     không đầy đủ [ ]
4. Tiền lương:
4.1. Mức lương:
- Mức lương tối thiểu DN đang áp dụng:………………đồng
- Mức lương thấp nhất với lao động đã qua đào tạo: ………% so với lương tối thiểu
- Mức tiền lương trung bình/ngày: ……………………… đồng
- Thu nhập trung bình/người/tháng: …………………….. đồng
- Nợ lương của người lao động: có [ ]              không [ ]
+ Số tháng chưa trả: ………………… tháng
4.2. Hình thức trả lương:

Lương thời gian  [ ]

  Lương sản phẩm   [ ]

     Lương khoán  [ ]

Thỏa thuận trách nhiệm người lao động phải trả phí mở, duy trì tài khoản nhận lương

qua ATM: có [ ]              không [ ]      Doanh nghiệp trả phí [ ]      Trả tiền mặt [ ]

4.3. Xây dựng định mức lao động:    

[ ]

Không

[ ]

4.4. Áp dụng thang lương:

Của nhà nước [ ]

Tự xây dựng [ ]

   Chưa xây dựng [ ]

4.5. Gửi thang lương đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương:

3

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1592
1 tài liệu
0
797
1 tài liệu
0
730
2 tài liệu
0
1116
6 tài liệu
0
3108
1 tài liệu
0
756
1 tài liệu
0
757
2 tài liệu
0
1068
1 tài liệu
0
771
4 tài liệu
0
2296
2 tài liệu
0
1268
3 tài liệu
0
1582
1 tài liệu
0
708
10 tài liệu
0
4831
10 tài liệu
0
5001
10 tài liệu
0
5335
5 tài liệu
0
2913

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
3 tài liệu
0
1592
18/09/2018
1 tài liệu
0
797
18/09/2018
1 tài liệu
0
730
18/09/2018
2 tài liệu
0
1116
18/09/2018
6 tài liệu
0
3108
18/09/2018
1 tài liệu
0
756
18/09/2018
1 tài liệu
0
757
18/09/2018
2 tài liệu
0
1068
18/09/2018
1 tài liệu
0
771
18/09/2018
4 tài liệu
0
2296
18/09/2018
2 tài liệu
0
1268
18/09/2018
3 tài liệu
0
1582
18/09/2018
1 tài liệu
0
708
18/09/2018
10 tài liệu
0
4831
18/09/2018
10 tài liệu
0
5001
18/09/2018
10 tài liệu
0
5335
18/09/2018
5 tài liệu
0
2913