Tài liệu

Mẫu phần mềm nhân sự bằng excel

15/01/2019
0 trang
0
0
background image

lÞch n¨m2015

Th¸ng 1

th¸ng 2

th¸ng 3

WK

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

WK

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

WK

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

1

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

2

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

3

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

4

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

5

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

th¸ng 4

th¸ng 5

th¸ng 6

WK

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

WK

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

WK

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

th¸ng 7

th¸ng 8

th¸ng 9

WK

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

WK

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

WK

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

th¸ng 10

th¸ng 11

th¸ng 12

WK

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

WK

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

WK

SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

Happy New Year :)

background image

C¸ch sö dïng b¶ng chÊm c«ng

Chóc b¹n thµnh c«ng !

C«ng ty CP TVXDGT Qu¶ng B×nh
§T: 0913018002

Email: tvgtqb@yahoo.com

- §Ó tËn dông b¶ng l­¬ng n¨m nµy sang n¨m kh¸c chóng ta chØ cÇn xo¸ vïng chÊm c«ng 
- Chóng ta biÕt 

ngµy, thø

 ®Òu thay ®æi theo tõng th¸ng v· mçi th¸ng thay ®æi theo n¨m

 + Nh­ng b¶ng chÊm c«ng nµy ®· cho chóng ta chèng nhÇm lÉn thø ngµy
 + Khi n¨m thay ®æi chóng ta chØ cÇn vµo 

Calendar

 nhËp n¨m lµ ®­îc

 + C¸c tuÇn ®Òu nghÜ 

chò nhËt

 nªn m¸y ®· tù ®¸nh dÊu g¹ch chÐo

 + 

Ngµy 

chÊm c«ng b¹n cã thÓ thay ®æi cho phï hîp hoÆc ®Ô ngµy mÆc ®Þnh hiÖn t¹i

 + PhÇn ký hiÖu chÊm c«ng khi b¹n nhËp vÝ dô 

«

 vµ 

«/2 

phÇn mÒm sÏ tù tÝnh èm lµ nguyªn c«ng   

  cßn phÇn 

«/2

 m·y sÏ tù tÝnh 1/2 c«ng èm …..

 + C¸c b¹n cã thÓ ph¸t triÓn thªm vi dô §¸nh dÊu 

sinh nhËt

 cña tõng Ng­êi vµo tõng th¸ng

 + Nh­ b¶ng trªn vµo T2 Chän hµng 

NguyÔn Nh- T©m

 ®¸nh dÊu tõ ngµy 01 ®Õn hÕt ngµy trong th¸ng

 + C¸c b¹n cã thÓ ph¸t triÓn thªm ®Ó lµm b¶ng l­¬ng th¸ng

Cã g× v-íng m¾c xin vui lßng liªn hÖ Anh : TrÇn V¨n B×nh

background image

Mô tả tài liệu

Mẫu phần mềm nhân sự, phần mềm HRM bằng excel

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

8 tài liệu
0
9986
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
KPI
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
1 tài liệu
0
1035

Bộ tài liệu liên quan

12/01/2019
8 tài liệu
0
9986
12/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
0 tài liệu
0
0
28/01/2019
10 tài liệu
0
7300
KPI
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
12/01/2019
0 tài liệu
0
0
30/01/2019
0 tài liệu
0
0
15/01/2019
1 tài liệu
0
1035