Tài liệu

Mau ke hoach kiem tra thu nghiem

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

MẪU KÊ HOẠCH KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

St

t

Công

đoạn

Điểm kiểm soát

Thiết bị sử

dụng

Tần số

Tài liệu

hướng dẫn

Người kiểm

tra

Hồ sơ

Đặc tính/

thông số

Mức qui định

 

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
1371
6 tài liệu
0
2473
2 tài liệu
0
982
9 tài liệu
0
3610
2 tài liệu
0
938
5 tài liệu
0
2240
1 tài liệu
0
665
4 tài liệu
0
1996
3 tài liệu
0
2060
6 tài liệu
0
3252
1 tài liệu
0
619
3 tài liệu
0
1608
4 tài liệu
0
2482
1 tài liệu
0
690
2 tài liệu
0
923
2 tài liệu
0
966
1 tài liệu
0
582
4 tài liệu
0
1852
4 tài liệu
0
1924

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
1371
21/12/2018
6 tài liệu
0
2473
21/12/2018
2 tài liệu
0
982
21/12/2018
9 tài liệu
0
3610
21/12/2018
2 tài liệu
0
914
21/12/2018
2 tài liệu
0
938
21/12/2018
4 tài liệu
0
1699
21/12/2018
5 tài liệu
0
2240
21/12/2018
1 tài liệu
0
665
22/12/2018
4 tài liệu
0
1996
22/12/2018
3 tài liệu
0
2060
22/12/2018
6 tài liệu
0
3252
21/12/2018
1 tài liệu
0
619
22/12/2018
1 tài liệu
0
621
22/12/2018
3 tài liệu
0
1608
22/12/2018
4 tài liệu
0
2482
22/12/2018
1 tài liệu
0
622
22/12/2018
1 tài liệu
0
690
22/12/2018
2 tài liệu
0
923
22/12/2018
2 tài liệu
0
966
22/12/2018
1 tài liệu
0
567
22/12/2018
1 tài liệu
0
582
22/12/2018
4 tài liệu
0
1852
22/12/2018
1 tài liệu
0
621
22/12/2018
3 tài liệu
0
1288
21/12/2018
4 tài liệu
0
1924