Tài liệu

Mau ke hoach kiem tra thu nghiem

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

MẪU KÊ HOẠCH KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

St

t

Công

đoạn

Điểm kiểm soát

Thiết bị sử

dụng

Tần số

Tài liệu

hướng dẫn

Người kiểm

tra

Hồ sơ

Đặc tính/

thông số

Mức qui định

 

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
992
6 tài liệu
0
1767
2 tài liệu
0
706
9 tài liệu
0
2602
2 tài liệu
0
675
5 tài liệu
0
1634
1 tài liệu
0
509
4 tài liệu
0
1493
3 tài liệu
0
1505
6 tài liệu
0
2354
1 tài liệu
0
451
3 tài liệu
0
1189
4 tài liệu
0
1910
1 tài liệu
0
489
2 tài liệu
0
668
2 tài liệu
0
679
1 tài liệu
0
433
4 tài liệu
0
1367
4 tài liệu
0
1424

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
992
21/12/2018
6 tài liệu
0
1767
21/12/2018
2 tài liệu
0
706
21/12/2018
9 tài liệu
0
2602
21/12/2018
2 tài liệu
0
646
21/12/2018
2 tài liệu
0
675
21/12/2018
4 tài liệu
0
1205
21/12/2018
5 tài liệu
0
1634
21/12/2018
1 tài liệu
0
509
22/12/2018
4 tài liệu
0
1493
22/12/2018
3 tài liệu
0
1505
22/12/2018
6 tài liệu
0
2354
21/12/2018
1 tài liệu
0
451
22/12/2018
1 tài liệu
0
456
22/12/2018
3 tài liệu
0
1189
22/12/2018
4 tài liệu
0
1910
22/12/2018
1 tài liệu
0
443
22/12/2018
1 tài liệu
0
489
22/12/2018
2 tài liệu
0
668
22/12/2018
2 tài liệu
0
679
22/12/2018
1 tài liệu
0
399
22/12/2018
1 tài liệu
0
433
22/12/2018
4 tài liệu
0
1367
22/12/2018
1 tài liệu
0
448
22/12/2018
3 tài liệu
0
919
21/12/2018
4 tài liệu
0
1424