Tài liệu

Mau ke hoach kiem soat qua trinh

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

MẪU KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT QÚA TRÌNH

Stt Công đoạn

Điểm kiểm soát

Thiết bị sử dụng

Tần số

Tài liệu hướng

dẫn

Người thực hiện

Hồ sơ

Đặc tính/

thông số

Mức qui định

Đo 
lường

Công 
nghệ

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

3 tài liệu
0
971
6 tài liệu
0
1721
2 tài liệu
0
684
9 tài liệu
0
2544
2 tài liệu
0
660
5 tài liệu
0
1592
1 tài liệu
0
499
4 tài liệu
0
1450
3 tài liệu
0
1433
3 tài liệu
0
1010
6 tài liệu
0
2251
1 tài liệu
0
438
3 tài liệu
0
1156
4 tài liệu
0
1846
1 tài liệu
0
474
2 tài liệu
0
650
2 tài liệu
0
663
1 tài liệu
0
423
4 tài liệu
0
1329
4 tài liệu
0
1382

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
3 tài liệu
0
971
21/12/2018
6 tài liệu
0
1721
21/12/2018
2 tài liệu
0
684
21/12/2018
9 tài liệu
0
2544
21/12/2018
2 tài liệu
0
626
21/12/2018
2 tài liệu
0
660
21/12/2018
4 tài liệu
0
1170
21/12/2018
5 tài liệu
0
1592
21/12/2018
1 tài liệu
0
499
22/12/2018
4 tài liệu
0
1450
22/12/2018
3 tài liệu
0
1433
22/12/2018
3 tài liệu
0
1010
22/12/2018
6 tài liệu
0
2251
21/12/2018
1 tài liệu
0
438
22/12/2018
1 tài liệu
0
445
22/12/2018
3 tài liệu
0
1156
22/12/2018
4 tài liệu
0
1846
22/12/2018
1 tài liệu
0
433
22/12/2018
1 tài liệu
0
474
22/12/2018
2 tài liệu
0
650
22/12/2018
2 tài liệu
0
663
22/12/2018
1 tài liệu
0
387
22/12/2018
1 tài liệu
0
423
22/12/2018
4 tài liệu
0
1329
22/12/2018
1 tài liệu
0
437
21/12/2018
4 tài liệu
0
1382