Tài liệu

Mau DK nguoi phu thuoc (mau 16)

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Mẫu số: 16/ĐK-TNCN

(Ban hành kèm theo 

Thông tư số 84/2008/TT-BTC  

ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

MẪU ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH 

Chính thức:  [     ]   Bổ sung: [   ]    Lần: [     ] 

1.  Họ và tên cá nhân có thu nhập: ……………………….…………………...…………….………………… 

 

 

3.  Tên của tổ chức, cá nhân trả thu nhập:  

 

 

Stt Họ và tên  

Ngày sinh 

Mã số thuế 

Số CMND/  

hộ chiếu 

Quan hệ với 

ĐTNT 

Thời điểm tính 

giảm trừ 

(tháng/năm) 

Thời điểm kết 

thúc giảm trừ 

(tháng/năm) 

1  

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

...  

 

 

 

 

 

 

...  

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng 

 

 

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./. 

 

 

………………

, ngày 

…………

 tháng 

…………

 năm 

...……

 

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP 

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Mã số thuế  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Mã số thuế  :

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

40

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2842
18/09/2018
5 tài liệu
0
3541
18/09/2018
3 tài liệu
0
2025
18/09/2018
10 tài liệu
0
6534
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3439
18/09/2018
5 tài liệu
0
3232
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1098
18/09/2018
4 tài liệu
0
3173
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9424
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9048
23/09/2018
10 tài liệu
0
5797
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0