Tài liệu

Mau 23_CK-TNCN_TT62-Cam ket TN

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

BẢN CAM KẾT 

  

 

Kính gửi:  (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập)

……………………………………….. 

 

 

1. Tên tôi là: 

…………………………………..………...……….………………………...……………………………………… 

2. Mã số thuế (nếu có):

 

Mẫu số: 23/CK-TNCN 

(Ban hành kèm theo

9

/200

 Thông tư số 62

/TT-BTC ngày 27/3/2009 của 

Bộ Tài chính) 

3. Số CMND/hộ chiếu :

........................................

 

Ngày cấp: 

........................... 

Nơi cấp: 

............................

 

4. Địa chỉ cư trú:

……………………….……...…………….…………………………………………………………………... 

6.

 Nơi làm việc chính (nếu có): 

……...…………….…………………………………...…………………………

 

Hiện tôi đang thực hiện 

………………

(công việc)

…………

 tại 

……………………… 

(tổ chức, 

cá nhân trả thu nhập) 

……………………………………………………………………

  

Tôi cam kết rằng tổng thu nhập năm 20

……

 của tôi không vượt quá 

………

(*) 

…………..  

triệu đồng (ghi bằng chữ

….............................................…………………………….……

).  

Tôi đề nghị 

……………………..… 

(tổ chức, cá nhân trả thu nhập) 

…………..…………………… 

tạm thời chưa thực hiện khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân theo quy định của 
Luật thuế thu nhập cá nhân. 

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên. 

 

 

 

 

 

      …………., ngày …… tháng …… năm…….... 

 

 

 

 

 

 

           CÁ NHÂN CAM KẾT 

 

 

 

 

 

 

             

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 
 
 
 

(*) Ghi chú: Số tiền khai tại mục này được xác định như sau: 
- Trường hợp người viết cam kết độc thân: số tiền khai là 48.000.000 

triệu đồng. 

- Trường hợp người viết cam kết có người phụ thuộc:  

Số tiền khai 

48.000.000 

đồng 

+

19.200.000 

đồng 

Tổng số 

người  

phụ thuộc 

VD: Người viết cam kết có 2 người phụ thuộc thì  

Số tiền 

khai 

48.000.000  

đồng 

19.200.000  

đồng 

86.400.000 

đồng 

+

x 2  = 

 

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2849
18/09/2018
5 tài liệu
0
3543
18/09/2018
3 tài liệu
0
2027
18/09/2018
10 tài liệu
0
6536
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3444
18/09/2018
5 tài liệu
0
3236
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1099
18/09/2018
4 tài liệu
0
3176
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9432
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9053
23/09/2018
10 tài liệu
0
5800
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0