Tài liệu

Mau 22_XN_TNCN-TT62-Ke khai nguoi tan tat

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Mẫu số:  22/XN-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư 

số 62 /2009/TT-BTC ngày 

27/3/2009 của Bộ Tài chính) 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BẢN KÊ KHAI  

VỀ NGƯỜI TÀN TẬT KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG 

 

Kính gửi: UBND xã (phường) 

………………………………………………………………….. 

 

Họ và tên người nộp thuế: 

…….……………..………………………...……................................................................…  

Mã số thuế (nếu có):

…….………...........................................................................................................................................…

  

Số CMND/Hộ chiếu: 

…..…………………………...………….…  

Ngày cấp:

 …...……………...…………………. 

Nơi cấp:

 

………………………………………...…………………………………………………………...….………………………..  

Chỗ ở hiện nay: 

……………………............................................................................................................................................…

 

Căn cứ qui định về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc nêu tại khoản 3, Mục I. Phần 

B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của 
Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân về việc chính 
quyền xã phường xác nhận người phụ thuộc bị tàn tật không có khả năng lao động. 

Tôi kê khai người sau đây là người tàn tật, không có khả năng lao động để được tính 

giảm trừ gia cảnh vào thu nhập của tôi theo qui định của Luật thuế TNCN. 

Stt 

Họ và tên 

người phụ thuộc 

Năm 

sinh 

Số CMND 

/Hộ chiếu 

Quan hệ với 

người làm đơn 

Địa chỉ thường trú 

của người phụ thuộc 

Biểu hiện 

tàn tật (*) 

1    

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

…  

 

 

 

 

 

Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách 

nhiệm./.                                                                       
 

……………..

, ngày 

……….

 tháng 

…….…

 năm  20

…… 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 

(Ký tên) 

 

 
XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG: 

UBND 

…………………………...……………………… 

xác nhận ông (bà) 

………………………………………………… 

thường trú tại 

…………………………………………............

 bị tàn tật đúng như kê khai./. 

 

……………..

, ngày 

……….

 tháng 

…….…

 năm  20

…… 

TM. UBND

………………………….……….

 

(ký tên, đóng dấu) 

 

 

 
 
 
 
 

background image

 

Ghi chú

- (*) Biểu hiện tàn tật được khai theo nguyên tắc saukhai rõ người phụ thuộc bị 

khiếm khuyết bộ phận nào trên cơ thể (như thiếu tay, chân, mắt,…) hoặc căn bệnh hiểm 
nghèo mắc phải (như bệnh down, di chứng chất độc màu gia cam,...) 

 - 

Xác 

nhận của UBND phường, xã:

 trường hợp đối tượng nộp thuế có nhiều 

người phụ thuộc ở nhiều địa điểm khác nhau thì tại mỗi địa phương có người phụ 
thuộc sống, đối tượng nộp thuế phải lập tờ khai và đề nghị UBND phường, xã nơi 
đó xác nhận.  

 Ví 

dụ: Ông A có 3 người phụ thuộc bị tàn tật không có khả năng lao động 

sống tại 3 địa điểm khác; trong đó có 2 người ở xã X, 1 người ở xã Y. Ông A sẽ 
phải lập 02 bản khai theo mẫu 22/XN-TNCN; 01 bản  đề nghị UBND xã X xác 
nhận cho 02 người phụ thuộc sống ở xã X, 01 bản đề nghị UBND xã Y xác nhận 
cho 01 người sống ở xã Y. 

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2880
18/09/2018
5 tài liệu
0
3560
18/09/2018
3 tài liệu
0
2039
18/09/2018
10 tài liệu
0
6594
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3464
18/09/2018
5 tài liệu
0
3252
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1102
18/09/2018
4 tài liệu
0
3200
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9493
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9121
23/09/2018
10 tài liệu
0
5842
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0