Tài liệu

Mau 21b_XN_TNCN-TT62-Ke khai nguoi truc tiep nuoi duong

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Mẫu số:  21b /XN -TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư 

số 62 /2009/TT-BTC ngày 

27/3/2009 của Bộ Tài chính) 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN KÊ KHAI 

VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG 

Kính gửi: UBND xã (phường) 

………………………………………………………………….. 

 
Họ và tên người nộp thuế: 

…….……………..………………………...……................................................................…  

Mã số thuế (nếu có):

…….………...........................................................................................................................................…

  

Số CMND/Hộ chiếu: 

…..…………………………...………….…  

Ngày cấp:

 …...……………...…………………. 

Nơi cấp:

 ………………………………………...…………………………………………………………...….………………………..  

Chỗ ở hiện nay: 

……………………............................................................................................................................................…

 

Căn cứ qui định tại  điểm 3.1.7 (đ), khoản 3, Mục I, Phần B Thông tư  số 

84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của 
Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân về việc 
chính quyền xã phường xác nhận thực tế đang nuôi dưỡng người phụ thuộc là ông 
bà nội, ông bà ngoại, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, anh chị em ruột, cháu ruột và các 
cá nhân khác để được tính giảm trừ cho người phụ thuộc. 

Tôi kê khai người sau đây không nơi nương tựa, tôi đang trực tiếp nuôi dưỡng:  

Stt 

Họ và tên  

người phụ thuộc

Ngày 

sinh 

Số CMND 

/Hộ chiếu 

Quan hệ với 

người làm đơn 

Địa chỉ thường trú của 

người phụ thuộc 

1     

 

 

2  

 

 

 

 

…  

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn 

toàn trách nhiệm./. 
 

……………..

, ngày 

……….

 tháng 

…….…

 năm  20

…… 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 

(Ký tên) 

 
 
XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG (nơi người phụ thuộc cư trú): 

UBND 

…………………………………………………………………………… 

xác nhận người được kê khai 

trong biểu (nêu trên) không nơi nương tựa, đang sống tại xã (phường) 

…………………… 

………………………………………………….……………………

./.

 

 

 

……………..

, ngày 

……….

 tháng 

…….…

 năm  20

…… 

TM. UBND

………………………….……….

 

(ký tên, đóng dấu) 

 

background image

 
 

Ghi chú:  

 Xác 

nhận của UBND phường, xã:

 trường hợp đối tượng nộp thuế có nhiều 

người phụ thuộc ở nhiều địa điểm khác nhau thì tại mỗi địa phương có người phụ 
thuộc sống, đối tượng nộp thuế phải lập tờ khai và đề nghị UBND phường, xã nơi 
đó xác nhận.  

 Ví 

dụ: Ông B có 3 người phụ thuộc (không nơi nương tựa và ông B đang 

trực tiếp nuôi dưỡng) đang sống tại 3 địa điểm khác; trong đó có 02 người ở xã K, 
01 người ở xã M. Ông A sẽ phải lập 02 bản khai theo mẫu số 21b/XN-TNCN; 01 
bản đề nghị UBND xã K xác nhận cho 02 người phụ thuộc sống ở xã K, 01 bản đề 
nghị UBND xã M xác nhận cho 01 người sống ở xã M. 
 

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2901
18/09/2018
5 tài liệu
0
3562
18/09/2018
3 tài liệu
0
2045
18/09/2018
10 tài liệu
0
6599
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3468
18/09/2018
5 tài liệu
0
3255
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1102
18/09/2018
4 tài liệu
0
3205
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9502
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9131
23/09/2018
10 tài liệu
0
5854
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0