Tài liệu

Mau 21a_XN_TNCN_TT62-Ke khai nguoi truc tiep nuoi duong

18/09/2018
0 trang
0
0
background image

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Mẫu số:  21a /XN -TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư 

số 62 /2009/TT-BTC ngày 

27/3/2009 của Bộ Tài chính) 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN KÊ KHAI 

VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG 

Kính gửi: UBND xã (phường) 

………………………………………………………………….. 

 
Họ và tên người nộp thuế: 

…….……………..………………………...……................................................................…  

Mã số thuế (nếu có):

…….………...........................................................................................................................................…

  

Số CMND/Hộ chiếu: 

…..…………………………...………….…  

Ngày cấp:

 …...……………...…………………. 

Nơi cấp:

 ………………………………………...…………………………………………………………...….………………………..  

Chỗ ở hiện nay: 

……………………............................................................................................................................................…

 

Căn cứ qui định tại  điểm 3.1.7 (đ), khoản 3, Mục I, Phần B Thông tư  số 

84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của 
Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân về việc 
chính quyền xã phường xác nhận thực tế đang nuôi dưỡng người phụ thuộc là ông 
bà nội, ông bà ngoại, cô, dì, chú , bác, cậu ruột, anh chị em ruột, cháu ruột và các 
cá nhân khác để được tính giảm trừ cho người phụ thuộc. 

Tôi kê khai người sau đây đang sống cùng với tôi.  

Stt 

Họ và tên  

người phụ thuộc 

Ngày 

sinh 

Số CMND 

/Hộ chiếu 

Quan hệ với 

người khai 

Địa chỉ thường trú của 

người phụ thuộc 

1     

 

 

2  

 

 

 

 

…  

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan kê khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn 

trách nhiệm./. 
 

……………..

, ngày 

……….

 tháng 

…….…

 năm  20

…… 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 

(Ký tên) 

 
 
XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG (nơi người nộp thuế cư trú): 

UBND 

…………………………………………………………………………… 

xác nhận người được kê khai 

trong biểu (nêu trên) hiện đang sống cùng ông (bà) 

………………………………….…………………… 

tại địa chỉ

……………… ………………………… 

./.

 

 

……………..

, ngày 

……….

 tháng 

…….…

 năm  20

…… 

TM. UBND

………………………….……….

 

(ký tên, đóng dấu) 

 
 

Mô tả tài liệu

Các bộ luật, bảo hiểm, thuế, thang bảng lương ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

18/09/2018
1 tài liệu
0
2880
18/09/2018
5 tài liệu
0
3560
18/09/2018
3 tài liệu
0
2037
18/09/2018
10 tài liệu
0
6588
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
5 tài liệu
0
3462
18/09/2018
5 tài liệu
0
3250
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
1 tài liệu
0
1101
18/09/2018
4 tài liệu
0
3198
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
6 tài liệu
0
9486
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
0 tài liệu
0
0
23/09/2018
10 tài liệu
0
9120
23/09/2018
10 tài liệu
0
5839
18/09/2018
0 tài liệu
0
0
18/09/2018
0 tài liệu
0
0