Tài liệu

Mau 04 - Mau nhat ky cong viec-Ho boi

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

MẪU NHẬT KÝ CÔNG VIỆC

Biểu mẫu số 04

Ngày:                                                                  Họ và tên:   _                                    _                               Vị trí công tác_NV Hồ bơi, tennis_

Thời gian (1)

Nội dung công việc  (2)

Phương pháp, công

nghệ thực hiện (3)

Kết quả thực hiện (4)

Tổng kết các công việc chính (5)

Chỉ số KPI cơ bản (6)

07h00 – 11h00

1.Theo dõi công tác Hồ bơi, Sân
tennis.
2.Quản lý, vận hành, sử dụng tốt
các trang thiết bị, dụng cụ: hồ bơi,
sân tennis; đảm bảo đúng qui trình
kỹ thuật, an toàn tuyệt đối. 
3.Thường   xuyên   kiểm   tra   hàng
ngày   để   phát   hiện   những   trang
thiết bị hư hỏng báo cáo kịp thời
để sửa chữa. 
4.Phụ trách vệ sinh, chăm sóc cây
cảnh theo phạm vi được giao.
5.Công tác Hồ bơi, tennis, bảo vệ,
phục   vụ   Hội   thao   TDTT,   chăm
sóc,   trồng   cây   cảnh,   phát   hoang
xung   quanh   hồ   bơi,   tennis,   bảo
dưỡng các thiết bị.
6.Bán vé hồ bơi, thu chi nộp quỹ
nhà máy theo qui định
7.Thực  hiện các công tác khác do
Trưởng phòng phân công.

12h00 – 16h00

DUYỆT

QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

NGƯỜI LAO ĐỘNG

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

(Ký, ghi rõ họ và tên)

(Ký, ghi rõ họ và tên)

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ngày:

Ngày:

Ngày:

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ