Tài liệu

Ma trận năng lực kiểu mẫu

23/11/2018
0 trang
0
0
background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Ma trận năng lực kiểu mẫu 

background image

VERCO.JSC                       CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

                                                 

                                            Trụ sở : Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

                                              Điện thoại: 0438.533 533 – Fax: 0436.525 808 – Web: verco.vn

Số:……………

               Hà Nội, ngày…….tháng……..năm 2017

Năng lực

Hướng dẫn về thái độ

Thái độ tốt 

Thái độ không tốt

Tính cách và
khả   năng
giao tiếp

Làm việc linh hoạt với những thành viên khác, có
tính xây dựng trong tập thể và thảo luận đưa đến
những kết luận cuối cùng trong quá trình tuyển
dụng. Có thể thảo luận một cách hiệu quả, có tính
xây   dựng.

Works   flexibly   with   other   panel

members   and   is   constructive   and   candid   about
discussing and reaching agreement for a selection
decision.     Can   discuss   candidate   performance
constructively and in meaningful terms.

Có thể diễn tả thông tin rõ rang, mạch lạc, bao
gồm những phản biện và quá trình đưa ra quyết
định và trình bày thông tin chính xác trong báo
cáo tuyển chọn. 

 

Can discuss related information

clearly,   including   conflicts   of   interest   and   the
decision   making   process,   and   presents
information clearly in selection reports

Làm việc không hiệu quả với các thành viên khác và không có
tính   xây   dựng   trong   quyết   định   tuyển   chọn.

Is   inflexible   with

other panel members and is adversarial in discussing selection
decisions.  

Không thể thảo luận với các thành viên khác, có xu hướng đối
địch   với   các  thành   viên   khác.

Is   not  able  to   discuss   candidate

performance candidly, tends to concede to the views of the other
panel members.

Thể hiện sự quan tâm tới ảnh hưởng của hành vi
của bản than tới những thành viên khác. Sử dụng
sự nhận thức để áp dụng hành vi và phong cách
ứng  xử  riêng.  

Shows concern  for  the effect of

own   behaviour   on   others.     Uses   perception   to
adapt   own   behaviour   and   communication   style
accordingly.

Không nhận ra ảnh hưởng của hành vi bản thân đối với những
thành   viên   khác,   không   linh   hoạt   trong   giao   tiếp.

Does   not

recognise,   or   is   oblivious   to   the   effect   of   own   behaviour   on
others.     Is   inflexible   about   adapting   behaviour   and
communication style.

Có thể giao tiếp linh hoạt với nhiều kiểu nguwoif
khác nhau   (nói và viết).

Is able to communicate

flexibly   with   different   people   from   different
backgrounds   and   with   various   communication
styles (verbal and non-verbal)

Không giao tiếp hiệu quả với những kiểu người khác nhau và
những môi trường khác nhau.

Is uncomfortable and ineffective at

communicating   with   people   from   different   backgrounds   and
communication styles.

 

Linh   hoạt
trong   phỏng
vấn

Sử dụng phỏng vấn như một nguồn thông tin bổ
trợ, phối hơp nó với tất cả các nguồn thông tin
khác   thông   qua   công   cụ   tuyển   chọn.

Uses   the

Sử dụng phỏng vấn để xác nhận ấn tượng đầu tiên, yêu thích hay
không yêu thích, dựa trên những thông tin trên giấy đã được biết
trước.

Uses the interview to confirm a first impression, favourable

Mô tả tài liệu

Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực có các bước rõ ràng kèm biểu mẫu, ví dụ tham khảo

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
3046
09/10/2018
3 tài liệu
0
2774
09/10/2018
3 tài liệu
0
1845
09/10/2018
2 tài liệu
0
1613
09/10/2018
6 tài liệu
0
3952
09/10/2018
1 tài liệu
0
1128
09/10/2018
3 tài liệu
0
2327