Tài liệu

Mã thiết bị

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

MàTHIẾT BỊ

STT

Tên viết tắt

Loại thiết bị

Ghi chú

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

background image

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2741
1 tài liệu
0
807
10 tài liệu
0
6353
1 tài liệu
0
793
5 tài liệu
0
2893
1 tài liệu
0
726
3 tài liệu
0
2350
1 tài liệu
0
3377
2 tài liệu
0
2062
1 tài liệu
0
784
1 tài liệu
0
767

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
4 tài liệu
0
2741
22/09/2018
1 tài liệu
0
807
26/09/2018
10 tài liệu
0
6353
26/09/2018
1 tài liệu
0
793
26/09/2018
5 tài liệu
0
2893
26/09/2018
1 tài liệu
0
726
26/09/2018
3 tài liệu
0
2350
26/09/2018
1 tài liệu
0
3377
26/09/2018
2 tài liệu
0
2062
26/09/2018
1 tài liệu
0
784
26/09/2018
1 tài liệu
0
767