Tài liệu

Mã thiết bị

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

MàTHIẾT BỊ

STT

Tên viết tắt

Loại thiết bị

Ghi chú

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

background image

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
2628
2 tài liệu
0
1286
3 tài liệu
0
1492
1 tài liệu
0
469
5 tài liệu
0
1823
1 tài liệu
0
494
1 tài liệu
0
505
1 tài liệu
0
549
10 tài liệu
0
4137
4 tài liệu
0
1741
1 tài liệu
0
537

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
2628
26/09/2018
2 tài liệu
0
1286
26/09/2018
3 tài liệu
0
1492
26/09/2018
1 tài liệu
0
469
26/09/2018
5 tài liệu
0
1823
26/09/2018
1 tài liệu
0
494
26/09/2018
1 tài liệu
0
505
26/09/2018
1 tài liệu
0
549
26/09/2018
10 tài liệu
0
4137
22/09/2018
4 tài liệu
0
1741
22/09/2018
1 tài liệu
0
537