Tài liệu

Mã thiết bị

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

MàTHIẾT BỊ

STT

Tên viết tắt

Loại thiết bị

Ghi chú

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

background image

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
2745
2 tài liệu
0
1361
3 tài liệu
0
1580
1 tài liệu
0
504
5 tài liệu
0
1946
1 tài liệu
0
534
1 tài liệu
0
539
1 tài liệu
0
573
10 tài liệu
0
4412
4 tài liệu
0
1832
1 tài liệu
0
572

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
2745
26/09/2018
2 tài liệu
0
1361
26/09/2018
3 tài liệu
0
1580
26/09/2018
1 tài liệu
0
504
26/09/2018
5 tài liệu
0
1946
26/09/2018
1 tài liệu
0
534
26/09/2018
1 tài liệu
0
539
26/09/2018
1 tài liệu
0
573
26/09/2018
10 tài liệu
0
4412
22/09/2018
4 tài liệu
0
1832
22/09/2018
1 tài liệu
0
572