Tài liệu

Lựa chọn phương pháp tuyển dụng

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Coâng ty TNHH Ñieän thoaïi Vaân Chung
 

BẢNG SO SÁNH LỰC CHỌN PHƯƠNG PHÁP TUYỂN DỤNG NỘI BỘ HAY BÊN NGOÀI

Phần này chúng tôi đang cập nhật

Tình huống

Phương pháp lựa chọn

Bên trong

Bên ngoài

NHÂN VIÊN SỬ DỤNG ĐƯỢC NGAY, ỔN ĐỊNH

Lý do:
-

Nhân viên đã được thử thách về lòng trung thành, thái độ nghiêm túc, tinh thần 
trách nhiệm ít bỏ việc.

-

Nhân viễn sẽ dễ dàng tiếp thu công việc mới vì họ đã được làm quen và hiểu 
mục tiêu doanh nghiệp.

-

Tạo ra sự thi đua rộng rãi trong cac nhân viên, kích thích nhân viên làm việc.

Tuy nhiên cần lưu ý:
-

Những ứng viên khác không được chọn sẽ có tâm lý không phục lãnh đạo.

-

Tạo ra phong cách làm việc xơ cứng vì theo nếp cũ.

x

0

TẠO RA PHONG CÁCH LÀM VIỆC MỚI

-

Nhân viên mới vào doanh nghiệp sẽ tạo ra phong cách làm việc mới.

-

Thổi luồng sinh khí mới cho hoạt động công ty.

-

Mang những điểm hay của các công ty khách vào áp dụng..

0

X

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Bộ chức năng đầy đủ phòng nhân sự: Đánh giá công việc, đào tạo, hoạch định nhân sự, tuyển dụng, quy chế lương thưởng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
813
2 tài liệu
0
1152
4 tài liệu
0
4866
2 tài liệu
0
1301
1 tài liệu
0
809
5 tài liệu
0
3038
4 tài liệu
0
2602
3 tài liệu
0
1559
1 tài liệu
0
873

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
813
26/09/2018
2 tài liệu
0
1152
26/09/2018
4 tài liệu
0
4866
26/09/2018
2 tài liệu
0
1301
26/09/2018
1 tài liệu
0
809
26/09/2018
5 tài liệu
0
3038
26/09/2018
4 tài liệu
0
2602
26/09/2018
3 tài liệu
0
1559
26/09/2018
1 tài liệu
0
873