Tài liệu

Lộ trình công danh mẫu trong ngân hàng

09/10/2018
0 trang
0
0
background image

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN TRƯỚC TUYỂN DỤNG - FUTURE BANKERS

Học phần 7.1:

ọ p

LỘ TRÌNH CÔNG DANH VÀ 

PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN TRONG NGÂN HÀNG

© Bank Training & Consultancy

1

background image

GIỚI THIỆU GIẢNG VIÊN VÀ HỌC VIÊN

© Bank Training & Consultancy

2

background image

QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Thời gian

Phương pháp 

g p

p

đào tạo

Trình bày

Thảo luận nhóm

Trình bày

Đặt câu hỏi

© Bank Training & Consultancy

Tôn trọng giảng viên và đồng nghiệp

3

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
8 tài liệu
0
7156
09/10/2018
7 tài liệu
0
5329
09/10/2018
4 tài liệu
0
2734
09/10/2018
0 tài liệu
0
0