Tài liệu

Lộ trình công danh công ty nhà nước

09/10/2018
0 trang
0
0
background image

Cán sự
Kỹ thuật viên

Chuyên viên
Kỹ sư

Chuyên viên chính
Kỹ sư chính

Chuyên viên cao cấp
Kỹ sư cao cấp

Phó phòng / phó quản đốc / 

phó giám đốc

Trưởng phòng / Quản 
đốc / Giám đốc

Phó tổng Giám đốc

Cán bộ

Chuyên viên / kỹ sư

LỘ 

TRÌNH 

CÔNG 
DANH 

TRONG 

CÔNG 

TY NHÀ 

NƯỚC

Bậc 1 - 16

Bậc 1 - 16

Bậc 1 - 16

Bậc 1 - 16

Bậc 1 - 16

Bậc 1 - 16

Để lên cấp 
thì phải đạt 
yêu cầu và 
qua sát hạch

Để lên cán bộ 

lại có bộ tiêu 

chí khác

Để lên 
bậc lại 
có 1 
loạt các 
tiêu chí

Kinhcan24’s Blog

blognhansu.net

background image

Mỗi 1 cấp lại có 5 – 16 bậc

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
8 tài liệu
0
7220
09/10/2018
7 tài liệu
0
5377
09/10/2018
4 tài liệu
0
2761
09/10/2018
0 tài liệu
0
0