Tài liệu

Lí lịch CNV

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty 
Phòng HCNs

DANH SÁCH CÔNG NHÂN VIÊN CTY

DONVI

STT

HOTEN

TEN

MASO

S_NAM

DIACHI

VITRI

VH

L_LG

MUCLUONG

T_VAO

background image

DANH SÁCH CÔNG NHÂN VIÊN CTY

N_VAO

NU

BHYT

BHXH

NGHI

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
1142
2 tài liệu
0
423
3 tài liệu
0
577
1 tài liệu
0
160
5 tài liệu
0
655
1 tài liệu
0
198
1 tài liệu
0
179
1 tài liệu
0
186
3 tài liệu
0
408
4 tài liệu
0
647
1 tài liệu
0
194

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
1142
26/09/2018
2 tài liệu
0
423
26/09/2018
3 tài liệu
0
577
26/09/2018
1 tài liệu
0
160
26/09/2018
5 tài liệu
0
655
26/09/2018
1 tài liệu
0
198
26/09/2018
1 tài liệu
0
179
26/09/2018
1 tài liệu
0
186
26/09/2018
3 tài liệu
0
408
22/09/2018
4 tài liệu
0
647
22/09/2018
1 tài liệu
0
194