Tài liệu

Lí lịch CNV

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty 
Phòng HCNs

DANH SÁCH CÔNG NHÂN VIÊN CTY

DONVI

STT

HOTEN

TEN

MASO

S_NAM

DIACHI

VITRI

VH

L_LG

MUCLUONG

T_VAO

background image

DANH SÁCH CÔNG NHÂN VIÊN CTY

N_VAO

NU

BHYT

BHXH

NGHI

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
2544
2 tài liệu
0
1209
3 tài liệu
0
1442
1 tài liệu
0
445
5 tài liệu
0
1742
1 tài liệu
0
475
1 tài liệu
0
484
1 tài liệu
0
525
3 tài liệu
0
1156
4 tài liệu
0
1667
1 tài liệu
0
508

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
2544
26/09/2018
2 tài liệu
0
1209
26/09/2018
3 tài liệu
0
1442
26/09/2018
1 tài liệu
0
445
26/09/2018
5 tài liệu
0
1742
26/09/2018
1 tài liệu
0
475
26/09/2018
1 tài liệu
0
484
26/09/2018
1 tài liệu
0
525
26/09/2018
3 tài liệu
0
1156
22/09/2018
4 tài liệu
0
1667
22/09/2018
1 tài liệu
0
508