Tài liệu

Lí lịch CNV

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty 
Phòng HCNs

DANH SÁCH CÔNG NHÂN VIÊN CTY

DONVI

STT

HOTEN

TEN

MASO

S_NAM

DIACHI

VITRI

VH

L_LG

MUCLUONG

T_VAO

background image

DANH SÁCH CÔNG NHÂN VIÊN CTY

N_VAO

NU

BHYT

BHXH

NGHI

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
2818
2 tài liệu
0
1428
3 tài liệu
0
1635
1 tài liệu
0
514
5 tài liệu
0
2004
1 tài liệu
0
541
1 tài liệu
0
553
1 tài liệu
0
588
3 tài liệu
0
1349
4 tài liệu
0
1902
1 tài liệu
0
593

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
2818
26/09/2018
2 tài liệu
0
1428
26/09/2018
3 tài liệu
0
1635
26/09/2018
1 tài liệu
0
514
26/09/2018
5 tài liệu
0
2004
26/09/2018
1 tài liệu
0
541
26/09/2018
1 tài liệu
0
553
26/09/2018
1 tài liệu
0
588
26/09/2018
3 tài liệu
0
1349
22/09/2018
4 tài liệu
0
1902
22/09/2018
1 tài liệu
0
593