Tài liệu

Lí lịch CNV

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty 
Phòng HCNs

DANH SÁCH CÔNG NHÂN VIÊN CTY

DONVI

STT

HOTEN

TEN

MASO

S_NAM

DIACHI

VITRI

VH

L_LG

MUCLUONG

T_VAO

background image

DANH SÁCH CÔNG NHÂN VIÊN CTY

N_VAO

NU

BHYT

BHXH

NGHI

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
1866
2 tài liệu
0
741
3 tài liệu
0
928
1 tài liệu
0
282
5 tài liệu
0
1192
1 tài liệu
0
344
1 tài liệu
0
318
1 tài liệu
0
350
3 tài liệu
0
763
4 tài liệu
0
1134
1 tài liệu
0
335

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
1866
26/09/2018
2 tài liệu
0
741
26/09/2018
3 tài liệu
0
928
26/09/2018
1 tài liệu
0
282
26/09/2018
5 tài liệu
0
1192
26/09/2018
1 tài liệu
0
344
26/09/2018
1 tài liệu
0
318
26/09/2018
1 tài liệu
0
350
26/09/2018
3 tài liệu
0
763
22/09/2018
4 tài liệu
0
1134
22/09/2018
1 tài liệu
0
335