Tài liệu

Lí lịch CNV

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty 
Phòng HCNs

DANH SÁCH CÔNG NHÂN VIÊN CTY

DONVI

STT

HOTEN

TEN

MASO

S_NAM

DIACHI

VITRI

VH

L_LG

MUCLUONG

T_VAO

background image

DANH SÁCH CÔNG NHÂN VIÊN CTY

N_VAO

NU

BHYT

BHXH

NGHI

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2748
1 tài liệu
0
810
3 tài liệu
0
1970
1 tài liệu
0
796
5 tài liệu
0
2898
1 tài liệu
0
728
3 tài liệu
0
2358
1 tài liệu
0
3379
2 tài liệu
0
2069
1 tài liệu
0
784
1 tài liệu
0
770

Bộ tài liệu liên quan

22/09/2018
4 tài liệu
0
2748
22/09/2018
1 tài liệu
0
810
26/09/2018
3 tài liệu
0
1970
26/09/2018
1 tài liệu
0
796
26/09/2018
5 tài liệu
0
2898
26/09/2018
1 tài liệu
0
728
26/09/2018
3 tài liệu
0
2358
26/09/2018
1 tài liệu
0
3379
26/09/2018
2 tài liệu
0
2069
26/09/2018
1 tài liệu
0
784
26/09/2018
1 tài liệu
0
770