Tài liệu

Lí lịch CNV

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty 
Phòng HCNs

DANH SÁCH CÔNG NHÂN VIÊN CTY

DONVI

STT

HOTEN

TEN

MASO

S_NAM

DIACHI

VITRI

VH

L_LG

MUCLUONG

T_VAO

background image

DANH SÁCH CÔNG NHÂN VIÊN CTY

N_VAO

NU

BHYT

BHXH

NGHI

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
3239
2 tài liệu
0
1841
3 tài liệu
0
2063
1 tài liệu
0
642
5 tài liệu
0
2556
1 tài liệu
0
690
1 tài liệu
0
687
1 tài liệu
0
717
3 tài liệu
0
1778
4 tài liệu
0
2440
1 tài liệu
0
725

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
3239
26/09/2018
2 tài liệu
0
1841
26/09/2018
3 tài liệu
0
2063
26/09/2018
1 tài liệu
0
642
26/09/2018
5 tài liệu
0
2556
26/09/2018
1 tài liệu
0
690
26/09/2018
1 tài liệu
0
687
26/09/2018
1 tài liệu
0
717
26/09/2018
3 tài liệu
0
1778
22/09/2018
4 tài liệu
0
2440
22/09/2018
1 tài liệu
0
725