Tài liệu

Lanh dao tao anh huong

23/11/2018
0 trang
0
0
background image

NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO TẠO ẢNH HƯỞNG

1. Cấp bậc và định nghĩa năng lực:

Năng lực Cấp

Định nghĩa năng lực ( Áp dụng theo danh sách Byham )

Lãnh đạo chiến lược

1

x

2

x

x

x

3

x

x

x

x

2. Các câu hỏi để đánh giá tiêu chí năng lực 

3. Những câu hỏi phỏng vấn về năng lực

4. Đào tạo năng lực

5. Quyền lợi khi đạt cấp

Lãnh đạo 

tạo ảnh 

hưởng

Lãnh đạo Tầm nhìn 

chiến lược

Phát triển nhân tài 

cho tổ chức

Lãnh đạo cá nhân 

(Tạo ảnh hưởng)

background image

NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO TẠO ẢNH HƯỞNG

Định nghĩa năng lực ( Áp dụng theo danh sách Byham )

Lãnh đạo buổi họp Nhạy bén

x

x

x

x

x

x

Mô tả tài liệu

Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực có các bước rõ ràng kèm biểu mẫu, ví dụ tham khảo

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
3046
10 tài liệu
0
8529
3 tài liệu
0
2774
3 tài liệu
0
1845
2 tài liệu
0
1613
6 tài liệu
0
3952

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
4 tài liệu
0
3046
09/10/2018
10 tài liệu
0
8529
09/10/2018
3 tài liệu
0
2774
09/10/2018
3 tài liệu
0
1845
09/10/2018
2 tài liệu
0
1613
09/10/2018
6 tài liệu
0
3952
09/10/2018
3 tài liệu
0
2327