Tài liệu

KPI_TRUONG_PHONG_HANH_CHINH

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

KPI TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH

background image

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1574
1 tài liệu
0
1245
1 tài liệu
0
5888
4 tài liệu
0
1619
3 tài liệu
0
1375
9 tài liệu
0
3608
4 tài liệu
0
1496
1 tài liệu
0
732

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
1574
17/01/2019
1 tài liệu
0
1245
17/01/2019
1 tài liệu
0
5888
17/01/2019
4 tài liệu
0
1619
17/01/2019
3 tài liệu
0
1375
17/01/2019
9 tài liệu
0
3608
17/01/2019
4 tài liệu
0
1496
17/01/2019
1 tài liệu
0
732