Tài liệu

KPI_TRUONG_PHONG_HANH_CHINH

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

KPI TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH

background image

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1793
1 tài liệu
0
1374
1 tài liệu
0
6330
4 tài liệu
0
1837
3 tài liệu
0
1552
9 tài liệu
0
4043
4 tài liệu
0
1716
1 tài liệu
0
814

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
1793
17/01/2019
1 tài liệu
0
1374
17/01/2019
1 tài liệu
0
6330
17/01/2019
4 tài liệu
0
1837
17/01/2019
3 tài liệu
0
1552
17/01/2019
9 tài liệu
0
4043
17/01/2019
4 tài liệu
0
1716
17/01/2019
1 tài liệu
0
814