Tài liệu

KPI_TRUONG_PHONG_HANH_CHINH

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

KPI TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH

background image

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
1862
1 tài liệu
0
1415
1 tài liệu
0
6434
4 tài liệu
0
1900
3 tài liệu
0
1612
9 tài liệu
0
4201
4 tài liệu
0
1788
1 tài liệu
0
842

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
1862
17/01/2019
1 tài liệu
0
1415
17/01/2019
1 tài liệu
0
6434
17/01/2019
4 tài liệu
0
1900
17/01/2019
3 tài liệu
0
1612
17/01/2019
9 tài liệu
0
4201
17/01/2019
4 tài liệu
0
1788
17/01/2019
1 tài liệu
0
842