Tài liệu

KPI_TRUONG_PHONG_HANH_CHINH

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

KPI TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH

background image

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

4 tài liệu
0
2040
1 tài liệu
0
1540
1 tài liệu
0
6730
4 tài liệu
0
2042
3 tài liệu
0
1717
9 tài liệu
0
4481
4 tài liệu
0
1943
1 tài liệu
0
905

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
4 tài liệu
0
2040
17/01/2019
1 tài liệu
0
1540
17/01/2019
1 tài liệu
0
6730
17/01/2019
4 tài liệu
0
2042
17/01/2019
3 tài liệu
0
1717
17/01/2019
9 tài liệu
0
4481
17/01/2019
4 tài liệu
0
1943
17/01/2019
1 tài liệu
0
905