Tài liệu

KPI_Cho_NV_THEO_DOI_SO_LIEU

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

Trang: 1/4

CÔNG TY …

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Ngày áp dụng

Người biên soạn

Người phê duyệt

Chức danh CV:

NV THEO DÕI SỐ LIỆU

1/1/2007

Mã số công việc:
Ngạch công việc:

3/8

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Chức danh công việc

Báo cáo cho

Nhân viên theo dõi số liệu

Trưởng phòng

Người giữ vị trí hiện tại

Mã số NV:

Ký tên:

Mục đích chức danh:

Các nhiệm vụ chính:
1. Lập các chứng từ liên quan đến giao dịch của bộ phận kho.
2. Cập nhật và báo cáo số liệu tồn kho trong hệ thống.
3. Tổ chức hệ thống báo cáo số liệu kho theo quy định công ty.
4. Tổ chức việc lưu trữ hồ sơ, chứng từ của bộ phận kho theo quy định công ty.
5. Tham gia quá trình kiểm kê, kiểm sóat hàng tồn kho trong nội bộ kho
6. Theo dõi các chi phí liên quan đến bộ phận kho.

Các nhiệm vụ phụ
1. Theo dõi việc sử dụng các trang thiết bị và hạ tầng cơ sở của bộ phận kho/ đề xuất sữa chữa nếu có.
2. Kiểm tra nhập - xuất NVL cân theo xe, hàng thanh lý, hàng phế phẩm.
3. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng.

Các mối quan hệ
Báo cáo cho:

1. Trưởng phòng: theo yêu cầu
2. Ban giám đốc: theo yêu cầu
3. Các phòng ban chức năng: theo yêu cầu

Tương tác và phối hợp:

1. Bộ phận đặt hàng: lịch giao hàng/ chứng từ nhận hàng
2. Các phòng ban khác trong công ty: yêu cầu xuất nhập hàng
3. Bộ phận kho/ phòng Kế họach : các giao dịch về số liệu nhập- xuất - tồn.
4. Phòng kế tóan: các việc liên quan đến chứng từ, kiểm kê và số liệu của BP kho

Giám sát những người sau đây:

Kiểm soát, lưu trữ và cập nhật và báo cáo tất cả các số liệu và chứng từ nhập xuất tồn liên quan đến bộ 

phận kho và các chi phí phát sinh.

background image

Trang: 2/4

CÔNG TY …

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Ngày áp dụng

Người biên soạn

Người phê duyệt

Chức danh CV:

NV THEO DÕI SỐ LIỆU

1/1/2007

Mã số công việc:
Ngạch công việc:

3/8

1. Bộ phận kho: số liệu nhập xuất/ chứng từ.

Trách nhiệm và quyền hạn:
Trách nhiệm:

1. Đảm bảo việc lập các chứng từ nhập - xuất kho đúng theo quy định của công ty.
2. Đảm bảo các chứng từ được lưu trữ theo đúng các quy định của công ty.
3. Đảm bảo các chi phí phát sinh của bộ phận kho được tổng kết kịp thời và chính xác.
4. Đảm bảo các số liệu kho được cập nhật và báo cáo kịp thời, chính xác.

Quyền hạn:

1. Yêu cầu các bộ phận thực hiện đúng các quy định về nhập - xuất - tồn kho.
2. Đề xuất các biện pháp liên quan đến quản lý nhập - xuất - tồn kho.
3. Đề xuất các biện pháp tiết kiệm chi phí trong bộ phận kho.

Môi trường làm việc
 1. Điều kiện làm việc : Văn phòng công ty
 2. Các rủi ro:

+ Sự cố máy tính
+ Chứng từ giao nhận

TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC

Yếu tố

Yêu cầu cụ thể

Trình độ học vấn

Đại học chuyên ngành có liên quan

Vi tính

Vi tính văn phòng, internet, email

Ngọai ngữ

Tiếng Anh tương đương bằng A

Thể lực

Tốt

Kinh nghiệm

Tối thiểu 1 năm về quản lý kho

Kỹ năng

Cẩn thận, khả năng phân tích số liệu tốt
Hiểu biết về hệ thống quản lý chất lượng

Tinh thần kỷ luật

cao

Tinh thần trách nhiệm

cao

background image

ĐÁNH GIÁ HÒAN THÀNH CÔNG TÁC

QÚY:

I

/2007

(Cấp bậc công việc: 1-4)

BỘ PHẬN: PHÒNG KẾ HỌACH

HỌ VÀ TÊN NHÂN VIÊN:

 -   

CHỨC DANH: Nhân viên theo dõi số liệu

MàSỐ NHÂN VIÊN:

Thang điểm đánh giá:

1: Yếu

2: Trung Bình

3: Khá

4: Giỏi

5: Xuất sắc

Không đạt yêu cầu tối thiểu

Đạt yêu cầu tối thiểu

Đạt yêu cầu công việc

Đạt yêu cầu và vuợt trội

Hòan tòan vượt yêu cầu

Chỉ tiêu đánh giá (KPIs) I

01

Quản lý số liệu kho

0.40

01 Tính chính xác và kịp thời trong việc cập nhật các số liệu kho

0.00

0.00

02 Tính kịp thời trong việc lập lịch và theo dõi kiểm kê

0.00

03 Luân chuyển và giao nhận chứng từ

0.00

04 Kiểm sóat việc xuất nhập hàng thanh lý, hàng cân xe bên ngòai

0.00

05

0.00

02

Thống kê/ báo cáo

0.30

01 Tổng kết và báo cáo kiểm kê.

0.00

0.00

02 Tổng kết và báo cáo thuê kho

0.00

03 Tổng kết và báo cáo hàng xuất

0.00

04 Tổng kết và báo cáo hàng nhập

0.00

05 Tổ chức lưu trữ hồ sơ chứng từ theo hệ thống

0.00

06 Tổng kết và báo cáo các chi phí liên quan đến bộ phận kho

0.00

03

Khác

0.30

01

0.00

0.00

02

0.00

03 Thực hiện các báo cáo theo quy định và phân công.

0.00

1.00

Điểm đánh giá I

0.00

Ý kiến của nhân viên

Ngày:

Ký tên

Họ và tên nhân viên:

Nhận xét của người đánh giá (cấp trên trực tiếp)

Ngày:

Ký tên

Họ và tên người đánh giá:

Ý kiến của cấp phê duyệt

Ngày:

Ký tên

Họ và tên người phê duyệt:

CÔNG TY ABCD

Số 

TT

CHỦ ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

(KPAs) I

Tỉ trọng 

công 

việc

Số 

TT

Điểm 

đánh 

giá

Điểm 

hệ số

Điểm 

TB

Thời 

hạn

Đối chiếu thẻ kho bên ngòai và hệ thống máy tính. Chủ động quả lý 

số liệu của bộ pậhn kho

Tham gia đề xuất các HDCV, Qui định liên quan đến bộ phận kho 

trong hệ thống QLCL
Thực hiện các công việc được phân công khác/ Các công việc theo 

master plan hoặc mục tiêu đăng ký trong từng giai đọan:

______________________________________________________

____

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0
0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0
17/01/2019
0 tài liệu
0
0