Tài liệu

KPI vận chuyển

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

KPI vận chuyển 

 
 
1.  Thời gian vận chuyển từ cảng về kho và ngược lại 
 
-  Bằng tổng thời gian vận chuyển tính theo giờ. 
 
-  Tỷ lệ này hữu ích cho việc tính toán giá thành và tính toán thời gian giao hàng. 

 

2.  Các loại phí giao thông 
 
-  Tính tổng các loại phí giao thông trong chi phí giao hàng, kiểm soát được mức chi phí 

giao thông thật sự (tránh gian lận). 
 

3.  Chí xăng dầu 
 
-  Tính tổng các loại phí xăng dầu trong chi phí giao hàng, kiểm soát được mức chi phí 

xăng dầu thật sự (tránh gian lận). 

 

Mô tả tài liệu

123

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
425
0 trang
0
364
0 trang
0
881
0 trang
0
414
0 trang
0
359

Bộ tài liệu liên quan

9 tài liệu
0
3795
0 tài liệu
0
0
8 tài liệu
0
5583

Bộ tài liệu liên quan

22/12/2018
9 tài liệu
0
3795
22/12/2018
0 tài liệu
0
0
22/12/2018
8 tài liệu
0
5583