Tài liệu

KPI sale (thị phần)

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

KPI thị phần 

 
 
1.  Thị phần của công ty so với toàn bộ thị trường:  
 
-  Đó chính là tỷ lệ % giữa doanh số của công ty so với doanh số của toàn ngành. 
 
-  Thị phần của công ty so với phân khúc mà nó phục vụ: đó là tỷ lệ % giữa doanh số 

của công ty so với doanh số của toàn phân khúc. 

 
2.  Thị phần tương đối: 
 
-  Đó là tỷ lệ so sánh về doanh số của công ty với đối thủ cạnh tranh mạnh nhất.  
 
-  Nó cho biết vị thế của sản phẩm của công ty trong cạnh tranh ở trên thị trường như 

thế nào. 

 
3.  Tăng thị phần nhưng tăng trưởng có bằng không? 
 
-  Công ty cần so sánh mức tăng thị phần của công ty so với mức tăng thị phần của các 

công ty khác. 

 
-  Đôi khi công ty tăng thị phần nhưng mức tăng trưởng lại kém hơn các công ty khác 

thì công ty cần xem xét lại. 

Mô tả tài liệu

123

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
425
0 trang
0
364
0 trang
0
881
0 trang
0
414
0 trang
0
845

Bộ tài liệu liên quan

9 tài liệu
0
3794
0 tài liệu
0
0
8 tài liệu
0
5579

Bộ tài liệu liên quan

22/12/2018
9 tài liệu
0
3794
22/12/2018
0 tài liệu
0
0
22/12/2018
8 tài liệu
0
5579