Tài liệu

KPI Phong Quan ly kho

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

Chức danh:Trưởng phòng Quản lý kho

TT

Chỉ số đánh giá

Chi tiết chỉ số đánh giá

Xuất sắc (5)

Tốt (4)

Khá (3)

Trung bình (2)

I. Chỉ số chuyên môn

1

Xây dựng kế hoạch quản lý kho

Vụ

2

Tỷ lệ hao hụt hàng hóa (tính với cồn)

Vụ

<90%

90% - 94%

95% - 99%

100%

3

Vụ

Không có

4

Vụ

<90%

90% - 94%

95% - 99%

100%

5

Vụ

<95%

95% - 99%

100%

101% - 105%

6

Vụ

Theo thống kê thực tế

2 lỗi

4 lỗi

6 lỗi

8 lỗi

7

Vụ

0%

1 khiếu nại

2 khiếu nại

3 khiếu nại

8

Vụ

Theo thống kê thực tế số lần không kịp thời

1 lần

2 lần

3 lần

4 lần

9

Vụ

Đạt

Chu kỳ 
đánh giá

Chất lượng: Phó TGĐTM đánh giá
Thời gian: Sau khi có kế hoạch công ty giao 
5 ngày

Chất lượng: 
cấp trên đánh 
giá
Thời gian:        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
 Đúng thời hạn

Chất lượng: 
cấp trên đánh 
giá
Thời gian:  
chậm 1 ngày.    
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
           

Chất lượng: 
cấp trên đánh 
giá
Thời gian: 
chậm 2 ngày.    
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
           

Chất lượng: 
cấp trên đánh 
giá
Thời gian:  
chậm 3 ngày.   
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
           

Tính trên cơ sở số thực nhập kho so với số 
xuất kho. Sau đó so sánh về tỷ lệ với định 
mức hao hụt cho phép. Cần xác định một 
định mức hao hụt cồn cho phép

Tỷ lệ hàng hóa mật rỉ bị hao mòn hữu 
hình (giảm chất lượng) do bảo quản

Theo thực tế phát sinh. Do lỗi chủ quan của 
thủ kho. 
Có - Yếu; Không có XS

Tỷ lệ hàng hóa bị hao mòn hữu hình 
(giảm chất lượng) do bảo quản

Vật tư hóa chất. Tỷ lệ tính theo số lượng 
hàng hóa bị hao mòn so với tổng lượng 
hàng bảo quản cùng chủng loại do lỗi chủ 
quan

Tỷ lệ chi phí dự trữ/Tổng giá trị hàng 
DT

Được tính bằng tỷ lệ các chi phí phát sinh 
trong quá trình dự trữ/ Tổng giá trị hàng dự 
trữ. So với kế hoạch 

Số  lỗi  trong  thực  hiện  xuất  nhập  hàng 
ra vào kho

Số  lời  phàn  nàn  về  việc  không  hỗ  trợ 
kịp thời do lỗi chủ quan

Thống kê theo thực tế. Các khiếu nại được 
xác minh là đúng thực tế.

Mức độ kịp thời trong thực hiện thủ tục 
nhập kho hàng hóa và xuất kho vật tư

Tỷ  lệ  hoàn  thành  các  mục  tiêu  chất 
lượng của ISO trong kỳ đánh giá?

background image

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)

III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chức danh:Thủ kho đường

TT

Chỉ số đánh giá

Chi tiết chỉ số đánh giá

Xuất sắc (5)

Tốt (4)

Khá (3)

Trung bình (2)

I. Chỉ số chuyên môn

1

Vụ

Theo thống kê thực tế

1 lỗi

2 lỗi

3 lỗi

4 lỗi

2

Vụ

<95%

95% - 99%

100%

101% - 105%

3

Vụ

0 lỗi

1 khiếu nại

2 khiếu nại

3 khiếu nại

4

Tỷ lệ hao hụt đường

Vụ

<90%

90% - 94%

95% - 99%

100%

5

Vụ

Đạt

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)

III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chu kỳ 
đánh giá

Số  lỗi  trong  thực  hiện  xuất  nhập  hàng 
ra vào kho

Tỷ lệ chi phí dự trữ đường/Tổng giá trị 
đường DT

Được tính bằng tỷ lệ các chi phí phát sinh 
trong quá trình dự trữ đường/ Tổng giá trị 
đường dự trữ. So với kế hoạch 

Số  lời  phàn  nàn  về  việc  không  hỗ  trợ 
kịp thời do lỗi chủ quan

Thống kê theo thực tế. Các khiếu nại được 
xác minh là đúng thực tế.

Tính trên cơ sở số thực nhập kho so với số 
xuất kho. Sau đó so sánh về tỷ lệ với định 
mức hao hụt cho phép. Cần xác định lại một 
định mức hao hụt đường cho phép

Tỷ  lệ  hoàn  thành  các  mục  tiêu  chất 
lượng của ISO trong công việc cá nhân 
trong kỳ đánh giá?

background image

IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chức danh:Thủ kho vật tư hóa chất

TT

Chỉ số đánh giá

Chi tiết chỉ số đánh giá

Xuất sắc (5)

Tốt (4)

Khá (3)

Trung bình (2)

I. Chỉ số chuyên môn

1

Vụ

Theo thống kê thực tế

1 lỗi

2 lỗi

3 lỗi

4 lỗi

2

Vụ

<95%

95% - 99%

100%

101% - 105%

3

Vụ

0 lỗi

1 khiếu nại

2 khiếu nại

3 khiếu nại

4

Vụ

<90%

90% - 94%

95% - 99%

100%

5

Vụ

Đạt

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)

III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chu kỳ 
đánh giá

Số  lỗi  trong  thực  hiện  xuất  nhập  hàng 
ra vào kho

Tỷ lệ chi phí dự trữ vật tư hóa 
chất/Tổng giá trị VTHC DT

Được tính bằng tỷ lệ các chi phí phát sinh 
trong quá trình dự trữ VTHC/ Tổng giá trị 
VTHC dự trữ. So với kế hoạch 

Số  lời  phàn  nàn  về  việc  không  hỗ  trợ 
kịp thời do lỗi chủ quan

Thống kê theo thực tế. Các khiếu nại được 
xác minh là đúng thực tế.

Tỷ lệ hàng hóa bị hao mòn hữu hình 
(giảm chất lượng) do bảo quản

Vật tư hóa chất. Tỷ lệ tính theo số lượng 
hàng hóa bị hao mòn so với tổng lượng 
hàng bảo quản cùng chủng loại. Do lỗi chủ 
quan của thủ kho

Tỷ  lệ  hoàn  thành  các  mục  tiêu  chất 
lượng của ISO trong công việc cá nhân 
trong kỳ đánh giá?

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
863
0 trang
0
636
0 trang
0
1617
0 trang
0
1201
0 trang
0
495
0 trang
0
594
0 trang
0
558
0 trang
0
597
0 trang
0
531
0 trang
0
604
0 trang
0
479
0 trang
0
612

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3427

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
6 tài liệu
0
3427