Tài liệu

KPI Phong Nguyen lieu

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

Chức danh:Trưởng phòng Nguyên liệu

TT

Chỉ số đánh giá

Chi tiết chỉ số đánh giá

Xuất sắc (5)

Tốt (4)

Khá (3)

Trung bình (2)

Yếu (1)

I. Chỉ số chuyên môn

1 Diện tích mía trong vụ

Vụ

So với kế hoạch.

95% - 100%

88% - 94%

81% - 87%

75% - 80%

<75%

2 Sản lượng mía thu hoạch trong vụ

Vụ

So với kế hoạch.

95% - 100%

86% - 94%

77% - 85%

70% - 76%

<70%

3 Chất lượng mía thu hoạch

Vụ

Bình quân 9.5 - 10ccs toàn vùng là XS

9.5- 10ccs

8.5 - 9.4ccs

7.5- 8.4ccs

6.5- 7.4ccs

<6.5ccs

4

Vụ

0 lần

5 lần

10 lần

15 lần

> 15 lần

5 Sản lượng đáp ứng yêu cầu

Vụ

Theo sản lượng cung cấp thực tế. 

98%-100%

92%-97%

86%-91%

75%-85%

<75%

6

Vụ

100%

99%

98%

97%

<97%

7

Vụ

100%

90%

80%

75%

74%

8

Vụ

Đạt

Không đạt

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)

III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chức danh:Phó trưởng phòng Nguyên liệu

Chu kỳ 
đánh 
giá

Tiến độ cung cấp mía cho các nhà 
máy

Đo bằng số lần xảy ra thiếu mía loại 
trừ các yếu tố khách quan (thời tiết, xe 
vận chuyển,...) mà ảnh hưởng đến 
SXKD của các nhà máy được xác 
minh là đúng

Tỷ  lệ  thu  hồi  công  nợ  đến  hạn  theo 
yêu cầu của công ty

Theo  công  nợ  thu  hồi  thực  tế  so  với 
đầu tư ban đầu

Số đơn thư khiếu nại của người 
trồng mía và khách hàng nội bộ phục 
vụ trong kỳ?

Theo thống kê thực tế và khiếu nại 
được xác minh là đúng. 5 lần =90%, 8 
lần =80%, 10 lần=75%, > 10 lần =74%

Tỷ  lệ  hoàn  thành  các  mục  tiêu  chất 
lượng của ISO trong kỳ đánh giá?

background image

TT

Chỉ số đánh giá

Chi tiết chỉ số đánh giá

Xuất sắc (5)

Tốt (4)

Khá (3)

Trung bình (2)

Yếu (1)

I. Chỉ số chuyên môn

1 Diện tích mía trong vụ

Vụ

So với kế hoạch.

95% - 100%

88% - 94%

81% - 87%

75% - 80%

<75%

2 Sản lượng mía thu hoạch trong vụ

Vụ

So với kế hoạch.

95% - 100%

86% - 94%

77% - 85%

70% - 76%

<70%

3 Chất lượng mía thu hoạch

Vụ

Bình quân 9.5 - 10ccs toàn vùng là XS

9.5- 10ccs

8.5 - 9.4ccs

7.5- 8.4ccs

6.5- 7.4ccs

<6.5ccs

4

Vụ

0 lần

5 lần

10 lần

15 lần

> 15 lần

5 Sản lượng đáp ứng yêu cầu

Vụ

Theo sản lượng cung cấp thực tế. 

98%-100%

92%-97%

86%-91%

75%-85%

<75%

6

Vụ

100%

99%

98%

97%

<97%

7

Vụ

100%

90%

80%

75%

74%

8

Vụ

Đạt

Không đạt

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)

III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chức danh: Cán bộ khuyến nông

Chu kỳ 
đánh 
giá

Tiến độ cung cấp mía cho các nhà 
máy

Đo bằng số lần xảy ra thiếu mía loại 
trừ các yếu tố khách quan (thời tiết, xe 
vận chuyển,...) mà ảnh hưởng đến 
SXKD của các nhà máy được xác 
minh là đúng

Tỷ  lệ  thu  hồi  công  nợ  đến  hạn  theo 
yêu cầu của công ty

Theo  công  nợ  thu  hồi  thực  tế  so  với 
đầu tư ban đầu

Số đơn thư khiếu nại của người 
trồng mía và khách hàng nội bộ phục 
vụ trong kỳ?

Theo thống kê thực tế và khiếu nại 
được xác minh là đúng. 5 lần =90%, 8 
lần =80%, 10 lần=75%, > 10 lần =74%

Tỷ  lệ  hoàn  thành  các  mục  tiêu  chất 
lượng của ISO trong kỳ đánh giá?

background image

TT

Chỉ số đánh giá

Chi tiết chỉ số đánh giá

Xuất sắc (5)

Tốt (4)

Khá (3)

Trung bình (2)

Yếu (1)

I. Chỉ số chuyên môn

1

Vụ

So với kế hoạch tại địa bàn phụ trách

95% - 100%

88% - 94%

81% - 87%

75% - 80%

<75%

2 Sản lượng mía thu hoạch trong vụ

Vụ

So với kế hoạch tại địa bàn phụ trách

95% - 100%

86% - 94%

77% - 85%

70% - 76%

<70%

3 Chất lượng mía thu hoạch

Vụ

Bình quân 10ccs toàn vùng là XS

9.5- 10ccs

8.5 - 9.4ccs

7.5- 8.4ccs

6.5- 7.4ccs

<6.5ccs

4

Vụ

0 lần

2 lần

3 lần

4 lần

> 4 lần

5 Sản lượng đáp ứng yêu cầu

Vụ

Theo sản lượng cung cấp thực tế. 

98%-100%

95%-97%

92%-94%

89%-91%

<91%

6

Vụ

100%

99%

98%

97%

<97%

7

Vụ

100%

90%

80%

75%

74%

8

Vụ

Đạt

Không đạt

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)

III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chức danh: Nhân viên kế hoạch

Chu kỳ 
đánh 
giá

Diện tích mía trong vụ tại địa bàn 
phụ trách

Tiến độ cung cấp mía cho các nhà 
máy

Đo bằng số lần xảy ra thiếu mía (đã 
loại trừ yếu tố khách quan) mà ảnh 
hưởng đến SXKD của các nhà máy 
được xác minh là đúng.

Thu  hồi  công  nợ  đến  hạn  theo  yêu 
cầu của công ty

Theo  công  nợ  thu  hồi  thực  tế  so  với 
đầu tư ban đầu

Số đơn thư khiếu nại của người 
trồng mía và khách hàng nội bộ phục 
vụ trong kỳ?

Theo thống kê thực tế và khiếu nại 
được xác minh là đúng. 1 lần =90%, 2 
lần =80%, 3 lần=75%, > 3 lần =74%

Tỷ  lệ  hoàn  thành  các  mục  tiêu  chất 
lượng  của  ISO  trong  công  việc  cá 
nhân trong kỳ đánh giá?

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
858
0 trang
0
634
0 trang
0
1604
0 trang
0
1194
0 trang
0
494
0 trang
0
591
0 trang
0
554
0 trang
0
592
0 trang
0
600
0 trang
0
1299
0 trang
0
479
0 trang
0
606

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3410

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
6 tài liệu
0
3410