Tài liệu

KPI Phong KSCL&MT

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

Chức danh: Truởng phòng

TT

Chỉ số đánh giá

I. Chỉ số chuyên môn

1

Vụ

2

Vụ

3

Vụ

4

Tháng

5

Tháng

6

Hiệu quả của xử lý môi trường theo chỉ tiêu giao khoán

Tháng

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chức danh: Phó phòng phụ trách kỹ thuật phân tích

TT

Chỉ số đánh giá

I. Chỉ số chuyên môn

1

Vụ

2

Vụ

3

Tháng

4

Tháng

5

Tháng

Chu kỳ 
đánh giá

Số  lượng  lượt  khiếu  nại  của  khách  hàng  sử  dụng  sản  phẩm  đối 
với chất lượng sản phẩm của công ty

Số lần bị phàn nàn của người trồng mía về cân sai, đo chữ đường 
sai

Số lần kiểm tra của ban ngành quản lý trực tiếp (sở môi trường, vệ 
sinh, y tế…) đánh giá công ty không đạt tiêu chuẩn

Số lần xảy ra sự cố máy móc (thiết bị đo lường, kiểm định…) ảnh 
hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh (không có thiết bị thay 
thế)

Tỷ  lệ  báo  cáo  tổng  hợp  đánh  giá  hiệu  quả  sản  xuất  của  hai  nhà 
máy theo định kỳ đảm bảo chính xác và đúng hạn

Chu kỳ 
đánh giá

Tỷ  lệ  báo  cáo    kế  hoạch  công  tác  chuyên  môn  và  tổng  kết  đánh 
giá tình hình hoạt động thực hiện đúng thời hạn yêu cầu

Tỷ  lệ  báo  cáo  tổng  hợp  đánh  giá  hiệu  quả  sản  xuất  của  hai  nhà 
máy theo định kỳ đảm bảo chính xác và đúng hạn

Số lượng phản hồi của khách hàng nội bộ không hài lòng về chất 
lượng mía/mật rỉ

Số  lượng  lượt  khiếu  nại  của  khách  hàng  sử  dụng  sản  phẩm  đối 
với chất lượng sản phẩm của công ty

Số  lượng  lượt  khiếu  nại  của  khách  hàng  liên  quan  đến  thông  tin 
sản phẩm,nhãn hiệu hàng hoá

background image

6

Tháng

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chức danh: Phó phòng phụ trách môi trường

TT

Chỉ số đánh giá

I. Chỉ số chuyên môn

1

Vụ

2

Vụ

3

Hiệu quả xử lý môi trường theo chỉ tiêu ban hành

Tháng

4

Tháng

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chức danh: Chuyên viên kỹ thuật phân tích

TT

Chỉ số đánh giá

I. Chỉ số chuyên môn

1

Tháng

2

Tháng

3

Quý

4

Tháng

Tỷ lệ tài liệu hướng dẫn kiểm tra, giám sát, bảo trì thuộc lĩnh vực 
chuyên  môn  (phân tích  kỹ thuật)  và hệ  thống quản  lý chất  lượng 
được ban hành kịp thời và đảm bảo chất lượng?

Chu kỳ 
đánh giá

Số lần kiểm tra của ban ngành quản lý trực tiếp (sở môi trường, vệ 
sinh, y tế…) đánh giá công ty không đạt tiêu chuẩn

Số lần phát sinh sự cố môi trường không được lập biên bản kịp 
thời

Tỷ lệ báo cáo xử lý môi trường hàng ngày đúng hạn (trong ngày, 
thời gian theo đúng quy trình xử lý của công ty), kịp thời (xử lý 
ngay được sự cố phát sinh)

Chu kỳ 
đánh giá

Tỷ lệ báo cáo chính xác (hàng ngày) về chữ đường (CSS) và khối 
lượng mía cân?
Số lần xảy ra sự cố máy móc (thiết bị đo lường, kiểm định…) ảnh 
hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh (không có thiết bị thay 
thế)?

Lập kế hoạch kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị đo lường (máy đo 
pol,máy  đo  Ph,  máy  đo  độ  ẩm,  tạp  vật….)  đúng  thời  hạn  (nộp 
trước Q3)?

Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị/kế hoạch 
đề ra?

background image

5

Quý

6

Tháng

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chức danh: Chuyên viên kỹ thuật môi trường

TT

Chỉ số đánh giá

I. Chỉ số chuyên môn

1

Tháng

2

Tháng

3

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chức danh: Pha chế hoá chất

TT

Chỉ số đánh giá

I. Chỉ số chuyên môn

1

Tháng

2

Tỷ lệ tiêu hao vật tư so với kế hoạch lập ra?

Tháng

3

Tháng

4

Tháng

Lập dự toán nhân công, vật tư kiểm tu thiết bị đúng hạn (20 ngày 
sau khi kết thúc vụ ép)?

Số lần bị phàn nàn của người trồng mía về cân sai, đo chữ đường 
sai?

Chu kỳ 
đánh giá

Số lần phát sinh sự cố môi trường không được lập biên bản kịp 
thời (dựa vào xác nhận của TBP/BLĐ/Ban kiểm soát)?

Tỷ lệ báo cáo xử lý môi trường hàng ngày đúng hạn (trong ngày, 
thời gian theo đúng quy trình xử lý của công ty), kịp thời (xử lý 
ngay được sự cố phát sinh)?

Số lần bị các cơ quan chức năng trên địa bàn phàn nàn về môi 
trường (trong phạm vi công việc) không do lỗi khách quan?

Chu kỳ 
đánh giá

Số  lần  pha  hoá  chất  không  đạt  tiêu  chuẩn  (căn  cứ  trên  sổ  trực 
hàng ngày của bộ phận kỹ thuật phân tích)?

Số báo cáo thực hiện (báo cáo sản xuất hàng ngày, báo cáo bán 
chế phẩm) không đúng thời hạn và không chính xác (xác nhận của 
CB phụ trách trực tiếp)?
Số phản hồi của khách hàng nội bộ về chất lượng vôi, hoá chất, 
muối (được xác nhận tính chính xác= kết quả kiểm tra lại) không 
đạt yêu cầu?

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
814
0 trang
0
588
0 trang
0
1479
0 trang
0
1099
0 trang
0
464
0 trang
0
549
0 trang
0
518
0 trang
0
470
0 trang
0
559
0 trang
0
1242
0 trang
0
446
0 trang
0
554

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3128

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
6 tài liệu
0
3128