Tài liệu

KPI Phong Kinh doanh

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

Chức danh:Trưởng phòng Kinh doanh

TT

Chỉ số đánh giá

Chi tiết chỉ số đánh giá

Xuất sắc (5)

Tốt (4)

Khá (3)

Trung bình (2)

Yếu (1)

I. Chỉ số chuyên môn

1

Vụ

2

Vụ

2

Vụ

Đúng thời hạn Chậm 1 ngày

Chậm 2 ngày

Chậm 3 ngày

Chậm >3 ngày

3 Doanh số bán hàng

Vụ

100%

95% - 99%

90% - 94%

85% - 89%

< 85%

4 Tỷ lệ chi phí bán hàng/Doanh số

Vụ

<95%

95% - 99%

100%

101% - 105%

>105%

5 Lợi nhuận thu được từ bán hàng

Vụ

100%

95% - 99%

90% - 94%

85% - 89%

< 85%

6

Vụ

>4 lần

4 lần

3 lần 

2 lần

<2 lần

7

Vụ

<95%

95% - 99%

100%

101% - 105%

>105%

Chu 

kỳ 

đánh 

giá

Công tác tham mưu cho lãnh đạo 
trong XD kế hoạch bán hàng năm

Với KHBH năm. Cần có vào đầu vụ sản 
xuất.5 ngày sau khi nhận được kế hoạch 

Chất lượng: 

cấp trên đánh 

giá.                  

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Đúng thời hạn

Chất lượng: 

cấp trên đánh 

giá .Chậm 1-2 

ngày.                 

                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          

                  

Chất lượng: 

cấp trên đánh 

giá. Chậm 3-4 

ngày                 

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

                       

Chất lượng: cấp 
trên đánh giá. 
Chậm 5-6 ngày    
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
          

Chất lượng: 

cấp trên đánh 

giá. Chậm >6 

ngày                 

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

Công tác  tham mưu cho lãnh đạo 
trong XD kế hoạch bán hàng quý

Với KH quý: có vào ngày 25 của tháng 3, 6, 
9.

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

      Chất 

lượng: cấp 

trên đánh giá. 

Đúng thời hạn

Chất lượng: 
cấp trên đánh 
giá. Chậm 1 
ngày

Chất lượng: 
cấp trên đánh 
giá. Chậm 2 
ngày

Chất lượng: cấp 
trên đánh giá. 
Chậm 3 ngày     

Chất lượng: 

cấp trên đánh 

giá. Chậm >3 

ngày

Xây dựng các kế hoạch bán hàng 
theo tháng

KHBH tháng. Cần có vào 25 tháng trước. 
Yêu cầu kịp thời và sát nhu cầu thị trường.

Doanh thu thu được từ hoạt động bán hàng 
so với kế hoạch đã xây dựng

Được tính bằng tỷ lệ các chi phí phát sinh 
trong quá trình bán hàng/ doanh số bán 
hàng. So với kế hoạch 

Tính  bằng  doanh  số  bán  hàng  trừ  giá  vốn 
hàng  bán  trừ  chi  phí  bán  hàng  phát  sinh. 
So với kế hoạch.

Số  lần  nghiên  cứu  thị  trường  được 
thực hiện

Số  lần  nghiên  cứu  thị  trường  được  thực 
hiện trong 1 quý. 1 quý = 4 lần. Có báo cáo 
kết  quả  nghiên  cứu  thị  trường  hữu  ích  và 
sát thực tế.

Tỷ  lệ  chi  phí  mua  hàng/Doanh  số 
mua

Được tính bằng tỷ lệ các chi phí phát sinh 
trong quá trình mua hàng/ doanh số mua 
hàng. So với kế hoạch 

background image

8

Vụ

Đạt

Không đạt

9

Vụ

100%

90%

85%

80%

79%

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chức danh:Phó phòng kinh doanh phụ trách mua hàng

TT

Chỉ số đánh giá

Chi tiết chỉ số đánh giá

Xuất sắc (5) Tốt (4)

Khá (3)

Trung bình (2)

Yếu (1)

I. Chỉ số chuyên môn

1 Xây dựng kế hoạch mua hàng

Vụ

2

Vụ

<95%

95% - 99%

100%

101% - 105%

>105%

3

Vụ

100%

95%

90%

85%

80%

4 Tỷ lệ mua vật tư chính xác

Vụ

100%

95%

90%

85%

80%

Tỷ  lệ  hoàn  thành  các  mục  tiêu  chất 
lượng của ISO trong kỳ đánh giá?

Mức độ kịp thời trong thực hiện các 
thủ tục xuất kho hàng hóa và nhập 
nho vật tư

Không chậm =100%, 1 lần chậm =90%, 2 
lần chậm =85%, 3 lần chậm=80%,> 3 lần 
=79%

Chu 
kỳ 
đánh 
giá

KHMH cho vụ SX: cần có 10/10
KH kiểm tu: cần có vào 15/06
Chất lượng: Phó TGĐTM đánh giá

Chất lượng: 
cấp trên đánh 
giá
Thời gian:        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
 Đúng thời 
hạn

Chất lượng: 
cấp trên đánh 
giá
Thời gian:  
chậm 1 ngày.     
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
 

Chất lượng: 
cấp trên đánh 
giá
Thời gian: 
chậm 2 ngày.    
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
           

Chất lượng: cấp 
trên đánh giá
Thời gian:  chậm 
3 ngày.                
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                           

Chất lượng: 
cấp trên đánh 
giá
Thời gian:  
chậm >3 ngày. 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             

Tỷ  lệ  chi  phí  mua  hàng/Doanh  số 
mua

Được tính bằng tỷ lệ các chi phí phát sinh 
trong quá trình mua hàng/ doanh số mua 
hàng. So với kế hoạch 

Tỷ lệ đảm bảo kịp tiến độ mua hàng 
đáp ứng nhu cầu vụ SX 

Thông  qua  thống  kê  khảo  sát.  Đánh  giá 
theo  số  lần  chậm  của  cả  Phòng.  Không 
chậm:  100%.  Chậm  2  lần:  95%.  Chậm  3 
lần : 90%. Chậm 4 lần: 85%. Chậm >4 lần: 
80%

Thông  qua  thống  kê  khảo  sát.  Đánh  giá 
theo  số  lần  mua  không  chính  xác  của  cả 
Phòng  (số lượng, chất lượng, chủng  loại).: 
Không sai lần nào: 100%. 2 lần: 95%. 3 lần: 
90%. 4 lần: 85%. >4 lần: 80%

background image

5

Vụ

100%

95%

90%

85%

80%

6

Vụ

Đạt

Không đạt

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chức danh: Nhân viên bán hàng

TT

Chỉ số đánh giá

Chi tiết chỉ số đánh giá

Xuất sắc (5) Tốt (4)

Khá (3)

Trung bình (2)

Yếu (1)

I. Chỉ số chuyên môn

1 Tham gia xây dựng kế hoạch bán

Vụ

Chậm 1  ngày

Chậm 2 ngày

Chậm 3 ngày Chậm > 3 ngày

2 Doanh số bán hàng

Vụ

100%

95% - 99%

90% - 94%

85% - 89%

< 85%

3 Tỷ lệ chi phí bán hàng / Doanh số

Vụ

<95%

95% - 99%

100%

101% - 105%

>105%

4

Vụ

0 khiếu nại

1 khiếu nại

2 khiếu nại

3 khiếu nại

> 3 khiếu nại

5 % doanh số nợ quá hạn

Vụ

Không có

2%

4%

6%

>6%

6 Tỷ lệ tiếp xúc khách hàng 

Vụ

Thống kê theo thực tế. So với kế hoạch. 

>100%

100%

90%

80%

<80%

Tỷ lệ đảm bảo kịp tiến độ mua hàng 
đáp ứng nhu cầu KH kiểm tu

Thông  qua  thống  kê  khảo  sát.  Đánh  giá 
theo  số  lần  chậm  do  lỗi  chủ  quan.  Không 
chậm:  100%.  Chậm  3  lần:  95%.  Chậm  5 
lần : 90%. Chậm 7 lần: 85%. Chậm >7 lần: 
80%

Tỷ  lệ  hoàn  thành  các  mục  tiêu  chất 
lượng  của  ISO  trong  công  việc  cá 
nhân trong kỳ đánh giá?

Chu 
kỳ 
đánh 
giá

Cấp trên đánh giá về chất lượng
Thời gian theo yêu cầu của trưởng phòng
Thống kê theo các lần thực hiện

Sớm hơn,

Đúng thời hạn

Doanh  số  bán  hàng  cá  nhân.  So  với  kế 
hoạch  đã  xây  dựng  và  hạn  ngạch  được 
giao

Được tính bằng tỷ lệ các chi phí phát sinh 
trong quá trình bán hàng/ doanh số bán 
hàng. So với kế hoạch 

Số  khiếu  nại,  phản  hồi  tiêu  cực  từ 
khách hàng

Thống kê theo thực tế. Các khiếu nại được 
xác minh là đúng thực tế.

Thống  kê  theo  thực  tế.  Các  khoản  nợ  quá 
hạn  không  được  công  ty  chấp  nhận  trên 
doanh số cá nhân theo tháng

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
814
0 trang
0
588
0 trang
0
1479
0 trang
0
1099
0 trang
0
464
0 trang
0
549
0 trang
0
543
0 trang
0
470
0 trang
0
559
0 trang
0
1242
0 trang
0
446
0 trang
0
554

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3128

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
6 tài liệu
0
3128