Tài liệu

KPI Phong Ke hoach Ky thuat

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

Chức danh: Kỹ sư điện
TT

Chỉ số đánh giá

I. Chỉ số chuyên môn

1

Tiến độ lập và phê duyệt các dự toán trong kỳ

Vụ

2

Chất lượng thẩm định các dự toán trong kỳ

Vụ

3

Tiến độ triển khai kế hoạch SCL, phát sinh có liên quan

Vụ

4

Vụ

5

Vụ

6

Thực hiện các chế độ báo cáo

Vụ

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chức danh: Kỹ sư cơ khí
TT

Chỉ số đánh giá

I. Chỉ số chuyên môn

1

Tiến độ lập và phê duyệt các dự toán trong kỳ

Vụ

2

Chất lượng thẩm định các dự toán trong kỳ

Vụ

3

Tiến độ triển khai kế hoạch SCL, phát sinh có liên quan

Vụ

Chu kỳ 
đánh giá

Vật tư và thiết bị mua sắm sai nhu cầu do lỗi của thẩm định 
kỹ thuật

Phối hợp phát hiện và xử lý kịp thời sự cố điện trong toàn 
công ty

Chu kỳ 
đánh giá

background image

4

Vụ

5

Vụ

6

Thực hiện các chế độ báo cáo

Vụ

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chức danh: Quản lý Xây dựng cơ bản
TT

Chỉ số đánh giá

I. Chỉ số chuyên môn

1

Tiến độ lập và phê duyệt các dự toán XDCB trong kỳ

Vụ

2

Tiến độ lập và phê duyệt các dự toán XDCB phát sinh

Vụ

3

Mức độ chính xác các dự toán

Vụ

4

Tiến độ triển khai các công trình XDCB trong kỳ

Vụ

5

Tiến độ nghiệm thu thanh quyết toán các công trình XDCB

Vụ

6

Thực hiện các chế độ báo cáo

Vụ

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chức danh: Kế hoạch và điều phối
TT

Chỉ số đánh giá

I. Chỉ số chuyên môn

Vật tư và thiết bị mua sắm sai nhu cầu do lỗi của thẩm định 
kỹ thuật  

Phối hợp phát hiện và xử lý kịp thời sự cố về cơ khí trong 
toàn công ty

Chu kỳ 
đánh giá

Chu kỳ 
đánh giá

background image

1

Tiến độ lập kế hoạch trong kỳ

Vụ

2

Tiến độ giao kế hoạch cho các đơn vị

Vụ

3

Tiến độ thống kê báo cáo

Vụ

4

Xử lý kịp thời các phát sinh trong kỳ

Vụ

5

Quản lý đất đai đúng thủ tục và quy định

Vụ

6

Thực hiện các chế độ báo cáo

Vụ

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chức danh: Trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật
TT

Chỉ số đánh giá

I. Chỉ số chuyên môn

1

Vụ

2

Tiến độ giao kế hoạch cho các đơn vị (SXKD, SCL…)

Vụ

3

Tiến độ thực hiện thống kê, báo cáo

Vụ

4

Tiến độ thực hiện XDCB (lập, phê duyệt, nghiệm thu)

Vụ

Chu kỳ 
đánh giá

Tiến độ lập và phê duyệt kế hoạch, định mức trong kỳ 
(SXKD, SCL...)

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
814
0 trang
0
589
0 trang
0
1480
0 trang
0
1100
0 trang
0
465
0 trang
0
549
0 trang
0
519
0 trang
0
543
0 trang
0
471
0 trang
0
559
0 trang
0
1242
0 trang
0
447
0 trang
0
554

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3129

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
6 tài liệu
0
3129