Tài liệu

KPI Phong Hanh chinh QT

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

Chức danh:Trưởng phòng Hành chính quản trị

TT

Chỉ số đánh giá

Chi tiết chỉ số đánh giá

Xuất sắc (5)

Tốt (4)

Khá (3)

I. Chỉ số chuyên môn

1

Vụ

1 lần =98%, 2 lần =96%

100%

99%

98%

2

Vụ

<100%

100%

110%

115%

3

Vụ

100%

95%

90%

80%

4

Vụ

1 lần =99%, 2 lần =98%. > 2 lần =96%

100%

99%

98%

5

Vụ

100%

95%

90%

85%

6

Vụ

1 lần =99%, 2 lần= 98%,  3 lần =96%

100%

99%

98%

7

Vụ

So sánh đối chiếu với sổ đăng ký. 1 lần =96%

100%

8

Vụ

100%

99%

98%

9

Vụ

1 lần =99%, 2 lần =98%, >2 lần=96%

100%

99%

98%

10

Vụ

1 lần =99%, 2 lần =98%, >2 lần=96%

100%

99%

98%

11

Vụ

100%

90%

80%

75%

12

Vụ

0 lần

Chu kỳ 
đánh giá

Trung bình 

(2)

Số lần vi phạm về quy định công tác quản lý 
hành chính của công ty?

Tỷ lệ chi tiêu chi phí cố định về hành chính (xăng 
xe, tem thư, …) theo kế hoạch đề ra? 

Dưới 100%= xuất sắc, 100%= tốt, 110%= khá, 
115%= trung bình, >115%= yếu. Trừ phát sinh đột 
biến được cấp trên phê duyệt

Tỷ  lệ  các  công  việc  phát  sinh  hoàn  thành/tổng 
phát sinh được giao trong kỳ?

Cách  tính  =  tổng  phát  sinh  hoàn  thành/tổng  phát 
sinh được giao *100%

Số lần vi phạm về quy định công tác lế tân của 
công ty?

Tỷ lệ tài liệu được lưu trữ đúng theo quy định 
của công ty?

Kiểm tra đột xuất. 1 tài liệu sai =95%, 2 tài liệu sai 
= 90%, 3 tài liệu sai = 85%, >3 tài liệu sai = 80%

Số lần vi phạm về quy định công tác phục vụ 
nhà khách của công ty 

Số lần vi phạm về quy định quản lý con dấu (bảo 
mật)

Số lần vi phạm về quy định quản lý tài liệu của 
công ty?

1 tài liệu hoặc và 1 lần (< 2 tài liệu)=99%, 2 tài liệu 
hoặc và 2 lần =98%, > 2 tài liệu hoặc 2 lần = 96%

Số lần vi phạm về quy chế quản lý tài sản khối 
văn phòng của công ty?

Số lần vi phạm về quy định công tác lế tân, tạp 
vụ của công ty?

Tỷ lệ các thiết bị âm thanh, điện nước trục trặc, 
gặp sự cố không được khắc phục kịp thời do lỗi 
chủ quan

<2 lần =90%, 3 lần =80%, 4 lần=75%, > 4 lần 
=74%

Tỷ lệ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 
do lỗi chủ quan

Đo bằng số lỗi mắc phải. 1 lần : Yếu. Xuất sắc: 
Không để xảy ra

background image

13

Vụ

1 lần =99%, 2 lần =98%, >2 lần=96%

100%

99%

98%

14

Vụ

100%

90%

80%

75%

15

Vụ

100%

90%

80%

75%

16

Vụ

1 lần =90%, 2 lần =80%, 3 lần=75%, > 3 lần =74%

100%

90%

80%

75%

18

Vụ

Đạt

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)

III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chức danh: Nhân viên hành chính lễ tân

TT

Chỉ số đánh giá

Chi tiết chỉ số đánh giá

Xuất sắc (5)

Tốt (4)

Khá (3)

I. Chỉ số chuyên môn

1

Vụ

100%

90%

80%

75%

2

Vụ

1 lần =99%, 2 lần =98%. > 2 lần =96%

100%

99%

98%

Số lần vi phạm về quy định công tác phục vụ 
nấu ăn ca của công ty?

Số lần khách hàng phàn nàn về chất lượng phục 
vụ của Trường mầm non

Theo thống kê thực tế. Các phàn nàn đã được 
xác minh là cơ cơ sở.1 lần =90%, 2 lần =80%, 3 
lần=75%, > 3 lần =74%

Số lần khách hàng nội bộ phàn nàn về chất 
lượng phục vụ của trạm y tế

Theo thống kê thực tế. Các phàn nàn đã được 
xác minh là cơ cơ sở.1 lần =90%, 2 lần =80%, 3 
lần=75%, > 3 lần =74%

Số lần khách hàng nội bộ phàn nàn về chất 
lượng phục vụ của nhà văn hóa

Tỷ  lệ  hoàn  thành  các  mục  tiêu  chất  lượng  của 
ISO trong công việc đơn vị trong kỳ đánh giá?

Chu kỳ 
đánh giá

Trung bình 

(2)

Số lần khách hàng nội bộ và bên ngoài phàn 
nàn về chất lượng phục vụ của công tác lễ tân  
trong kỳ?

1 lần =90%, 2 lần =80%, 3 lần=75%, > 3 lần 
=74%. Theo thống kê thực tế. Được xác minh là 
có cơ sở.

Số lần vi phạm về quy định công tác lế tân của 
công ty?

background image

3

Vụ

1 lần =98%, 2 lần =96%

100%

99%

98%

4

Vụ

1 lần =98%, 2 lần =96%

100%

99%

98%

5

Vụ

<100%

100%

110%

115%

6

Vụ

100%

90%

80%

75%

7

Vụ

100%

90%

80%

75%

8

Vụ

100%

95%

90%

80%

9

Vụ

Đạt

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)

III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chức danh: Nhân viên văn thư

TT

Chỉ số đánh giá

Chi tiết chỉ số đánh giá

Xuất sắc (5)

Tốt (4)

Khá (3)

I. Chỉ số chuyên môn

Số lần chuyển công văn tài liệu từ máy fax 
không chính xác (đối tượng),(tài liệu) và không 
đúng thời hạn quy định (căn cứ trên xác nhận 
của người nhận ở sổ giao nhận tài liệu)?

Số lần cấp phát văn phòng phẩm,  quà tặng 
không chính xác về  (đúng đối tượng),(đúng loại 
VPP) và đúng thời hạn quy định 

Tỷ lệ chi tiêu chi phí cố định về hành chính (xăng 
xe, tem thư, …) theo kế hoạch đề ra? 

dưới 100%= xuất sắc, 100%= tốt, 110%= khá, 
115%= trung bình, >115%= yếu

Số lần vi phạm quy định nội quy về quản lý thư 
viện kỹ thuật

1 lần =90%, 2 lần =80%, 3 lần=75%, > 3 lần 
=74%. 

Số lần đánh máy văn bản, photo tài liệu chậm 
trễ do nguyên nhân chủ quan

1 lần =90%, 2 lần =80%, 3 lần=75%, > 3 lần 
=74%. 

Tỷ  lệ  các  công  việc  phát  sinh  hoàn  thành/tổng 
phát sinh được giao trong kỳ?

Cách  tính  =  tổng  phát  sinh  hoàn  thành/tổng  phát 
sinh được giao *100%

Tỷ  lệ  hoàn  thành  các  mục  tiêu  chất  lượng  của 
ISO trong công việc cá nhân trong kỳ đánh giá?

Chu kỳ 
đánh giá

Trung bình 

(2)

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
863
0 trang
0
636
0 trang
0
1617
0 trang
0
1201
0 trang
0
495
0 trang
0
558
0 trang
0
597
0 trang
0
531
0 trang
0
604
0 trang
0
1310
0 trang
0
479
0 trang
0
612

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3427

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
6 tài liệu
0
3427