Tài liệu

KPI Phong Dau tu PTDA

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

Chức danh: Trưởng phòng Đầu tư và phát triển dự án

TT
I. Chỉ số chuyên môn

1

2

3

4

5

6

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chức danh: Chuyên viên phân tích tài chính

TT
I. Chỉ số chuyên môn

1

2

3

4

5

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

background image

Chức danh: Chuyên viên phát triển dự án

TT
I. Chỉ số chuyên môn

1

2

3

4

5

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

background image

Chức danh: Trưởng phòng Đầu tư và phát triển dự án

Chỉ số đánh giá

I. Chỉ số chuyên môn

Tỷ lệ các báo cáo thực hiện đúng hạn?

Tỷ lệ hoàn thành các kế hoạch đầu tư thêm, thoái vốn, các giải pháp hoàn thiện/tổng số đầu mục được phê duyệt?

Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu doanh số về tự doanh chứng khoán/mục tiêu kế hoạch được phê duyệt?

Tỷ lệ các đề xuất được đưa vào áp dụng, hoặc được đánh giá tốt của ban lãnh đạo/tổng đề xuất thực hiện?

Tỷ lệ các công việc phát sinh hoàn thành/tổng phát sinh được giao trong kỳ?

Tỷ lệ các khoản đầu tư (công ty con, công ty liên kết, góp vốn) đạt mục tiêu tài chính/tổng đầu tư duy trì trong kỳ?

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chức danh: Chuyên viên phân tích tài chính

Chỉ số đánh giá

I. Chỉ số chuyên môn

Tỷ lệ báo cáo phân tích định kỳ nộp đúng hạn?

Tỷ lệ báo cáo đột xuất đúng hạn?

Tỷ lệ các đề xuất được đưa vào áp dụng (hoặc được HĐQT và BLĐ đánh giá tốt)/tổng đề xuất thực hiện trong kỳ?

Tỷ lệ các phương án đầu tư đề xuất đạt hiệu quả tốt (đạt từ …% theo kế hoạch)/tổng phương án đề xuất?

Tỷ lệ giảm thiểu rủi ro tài chính cho công ty?

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
858
0 trang
0
633
0 trang
0
1600
0 trang
0
1193
0 trang
0
589
0 trang
0
553
0 trang
0
592
0 trang
0
520
0 trang
0
600
0 trang
0
1299
0 trang
0
478
0 trang
0
606

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3401

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
6 tài liệu
0
3401