Tài liệu

KPI Phong CNTT

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

Chức danh: Trưởng phòng

TT
I. Chỉ số chuyên môn

1

2

3

4

5

6

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chức danh: Quản trị hệ thống mạng, kiêm phụ trách hạ tầng CNTT

TT
I. Chỉ số chuyên môn

1

2

3

4

5

6

background image

7

8

9

10

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chức danh: Biên tập viên website, kiêm hỗ trợ vận hành hệ thống ứng dụng ERP

TT
I. Chỉ số chuyên môn

1

2

3

4

5

6

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

background image

Chức danh: Trưởng phòng

Chỉ số đánh giá

I. Chỉ số chuyên môn

Số sáng kiến đề xuất trong kỳ

Tỷ lệ thực hiện kế hoạch đổi mới nâng cấp/kế hoạch ban đầu đề ra

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chức danh: Quản trị hệ thống mạng, kiêm phụ trách hạ tầng CNTT

Chỉ số đánh giá

I. Chỉ số chuyên môn

Tỷ lệ cung cấp hình ảnh camera tại thời điểm theo yêu cầu của các phòng ban?

Số lượng sáng kiến được áp dụng?

Mức độ đảm bảo an toàn dữ liệu?

1. Tỷ lệ khắc phục sự cố liên quan đến các hệ thống dùng chung (server, đường truyền, tổng đài, 
thiết bị mạng loại trừ các trường hợp bất khả kháng)

Tỷ lệ đáp ứng yêu cầu hỗ trợ phức tạp từ người sử dụng hệ thống trong thời gian quy định (24h kể từ 
khi nhận được yêu cầu)

Số lần vi phạm các quy định vận hành hệ thống, quy trình xử lý công việc làm ảnh hưởng đến hệ 
thống và người sử dụng?
Số lần sự cố liên quan đến các hệ thống dùng chung (server, đường truyền, tổng đài, thiết bị mạng) 
trong kỳ

Tỉ lệ thời gian mạng thông suốt nhằm hỗ trợ cho hệ thống đo và cân trong vụ ép (>90% mạng thông 
suốt trong 1 giai đoạn = xuất sắc, yêu cầu là không để ngưng trệ hệ thống cân và đo quá 1 tiếng)?

Tỉ lệ sai sót về bảo mật trong quá trình phân quyền (nếu có thì phải khắc phục trước khi có hậu quả 
rõ rệt).

Mức độ duy trì hoạt động web và khắc phục sự cố trong 24h kể từ khi xảy ra (trừ các trường hợp bất 
khả kháng _TP xác nhận)

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
860
0 trang
0
634
0 trang
0
1611
0 trang
0
494
0 trang
0
592
0 trang
0
556
0 trang
0
593
0 trang
0
527
0 trang
0
602
0 trang
0
1299
0 trang
0
479
0 trang
0
609

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3421

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
6 tài liệu
0
3421