Tài liệu

KPI Phong Bao ve

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

Chức danh: Trưởng phòng

TT

Chỉ số đánh giá

I. Chỉ số chuyên môn

1

Đảm bảo an ninh trật tự

Tháng

2

Mức độ đảm bảo an toàn tài sản

Tháng

2

6 tháng

3

6 tháng

4

6 tháng

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chức danh: Phó phòng

TT

Chỉ số đánh giá

I. Chỉ số chuyên môn

1

Đảm bảo an ninh trật tự

Tháng

Chu kỳ đánh 
giá

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh 
cho công ty theo quy định của Pháp lệnh dân quân tự vệ

Đảm bảo phòng chống cháy nổ theo quy định PCCC của 
NN

Mức độ hoàn thành huấn luyện và triển khai PCCC tại 
doanh nghiệp

Chu kỳ đánh 
giá

background image

2

Mức độ đảm bảo an toàn tài sản

Tháng

3

6 tháng

4

6 tháng

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chức danh: Tổ trưởng

TT

Chỉ số đánh giá

I. Chỉ số chuyên môn

1

Tháng

2

Tháng

3

Tháng

4

Tháng

5

Tháng

6

Tháng

7

Tháng

Đảm bảo phòng chống cháy nổ theo quy định PCCC của 
NN

Mức độ hoàn thành huấn luyện và triển khai PCCC tại 
doanh nghiệp

Chu kỳ đánh 
giá

Tỷ lệ tuân thủ việc đăng ký và hướng dẫn khách ra vào 
công ty

Tỷ lệ tuân thủ việc đăng ký và cập nhật sổ sách cho các 
hàng hóa ra, vào công ty

Số lần để xảy ra ách tắc xe ra vào công ty (giao, nhận 
hàng)

Số lần để xe chạy không đúng phân luồng đường xe vào 
cân nhập mía (chen ngang, chạy tắt)

Số lần vi phạm việc đăng ký, cập nhật sổ sách cho các 
nghiệp vụ (khách ra vào, hàng hóa ra vào, các nghiệp vụ 
khác theo quy định của công ty và của phòng)

Số lần xảy ra mất an ninh trật tự, mất tài sản trong khu vực 
được giao

Số lần giao/nhận ca vi phạm quy định của công ty (không 
đúng giờ, không đúng vị trí…)

background image

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chức danh: Nhân viên bảo vệ

TT

Chỉ số đánh giá

I. Chỉ số chuyên môn

1

Tháng

2

Tháng

3

Tháng

4

Tháng

5

Tháng

6

Tháng

7

Tháng

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chu kỳ đánh 
giá

Tỷ lệ tuân thủ việc đăng ký và hướng dẫn khách ra vào 
công ty

Tỷ lệ tuân thủ việc đăng ký và cập nhật sổ sách cho các 
hàng hóa ra, vào công ty

Số lần để xảy ra ách tắc xe ra vào công ty (giao, nhận 
hàng)

Số lần để xe chạy không đúng phân luồng đường xe vào 
cân nhập mía (chen ngang, chạy tắt)?

Số lần vi phạm việc đăng ký, cập nhật sổ sách cho các 
nghiệp vụ (khách ra vào, hàng hóa ra vào, các nghiệp vụ 
khác theo quy định của công ty và của phòng)

Số lần xảy ra mất an ninh trật tự, mất tài sản trong khu vực 
được giao

Số lần giao/nhận ca vi phạm quy định của công ty (không 
đúng giờ, không đúng vị trí…)

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
858
0 trang
0
633
0 trang
0
1193
0 trang
0
494
0 trang
0
589
0 trang
0
553
0 trang
0
592
0 trang
0
520
0 trang
0
600
0 trang
0
1299
0 trang
0
478
0 trang
0
606

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3401

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
6 tài liệu
0
3401