Tài liệu

KPI Nha may

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

Chức danh: Giám đốc nhà máy 

TT

Chỉ số đánh giá

I. Chỉ số chuyên môn

1

Sản lượng sản phẩm đầu ra (đường, cồn)

Vụ

2

Tổng thu hồi 

Vụ

3

Hiệu suất an toàn sản xuất

Vụ

4

Chỉ tiêu kỹ thuật môi trường cơ bản

Vụ

5

Chỉ tiêu cấp điện và hơi

Vụ

6

Chỉ tiêu thực hiện các quy định quản lý tài chính

Vụ

7

Xây dựng và triển khai kế hoạch SCL

Vụ

8

Vụ

9

Thực hiện cơ chế báo cáo

Vụ

10

An toàn lao động

Vụ

11

Hoàn thành các kế hoạch, dự án phát sinh trong vụ

Vụ

12

Tiết kiệm chi phí

Vụ

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chức danh: Phó giám đốc nhà máy phụ trách kỹ thuật

TT

Chỉ số đánh giá

I. Chỉ số chuyên môn

1

Sản lượng sản phẩm đầu ra (đường, cồn)

Vụ

2

Tổng thu hồi 

Vụ

Chu kỳ 
đánh giá

Chu kỳ 
đánh giá

background image

3

Hiệu suất an toàn sản xuất

Vụ

4

Chỉ tiêu kỹ thuật môi trường cơ bản

Vụ

5

Xây dựng và triển khai kế hoạch SCL

Vụ

6

Vụ

7

Tiết kiệm chi phí

Vụ

8

An toàn lao động

Vụ

9

Thực hiện cơ chế báo cáo

Vụ

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
 

Chức danh: Trưởng ca

TT

Chỉ số đánh giá

I. Chỉ số chuyên môn

Trong vụ

1

Vụ

2

Đảm bảo vận hành máy móc thiết bị trong ca

Vụ

3

Vụ

4

Đảm bảo các chỉ số về môi trường

Vụ

5

An toàn lao động trong ca sản xuất

Vụ

6

Đảm bảo nhân lực cho ca sản xuất

Vụ

Chu kỳ 
đánh giá

Tỉ lệ sản phẩm nhập kho đáp ứng được yêu cầu chất lượng 
của Cty

background image

7

Tỉ lệ nội dung báo cáo tổng kết được lập theo đúng yêu cầu Vụ

Ngoài vụ

9

Xây dựng và triển khai kế hoạch SCL công đoạn

Vụ
Vụ

10

Tiết kiệm chi phí

Vụ

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chức danh: Kỹ thuật nhiệt, cơ khí, điện

TT

Chỉ số đánh giá

I. Chỉ số chuyên môn
Trong vụ

1

Hiệu suất an toàn của thiết bị (mảng chuyên môn phụ trách) Vụ

2

Đảm bảo máy móc vận hành phục vụ sản xuất

Vụ

3

Vụ

4

Vụ

5

Tỉ lệ nội dung kế hoạch phê duyệt được thực hiện tốt

Vụ

6

Tháng

7

Tỉ lệ hồ sơ trang thiết bị được cập nhật đúng theo quy định Vụ

Ngoài vụ

9

Xây dựng và triển khai kế hoạch SCL công đoạn

Vụ
Vụ

10

Tiết kiệm chi phí

Vụ

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chức danh: Hành chính nhà máy

TT

Chỉ số đánh giá

Chu kỳ 
đánh giá

Tỉ lệ nội dung kế hoạch theo dõi đánh giá, kiểm tra và kiểm 
soát tình trạng được lập theo đúng yêu cầu

Tỉ lệ vi phạm trong theo dõi, đánh giá và giám sát vận hành 
bảo trì bảo dưỡng

Chu kỳ 
đánh giá

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
814
0 trang
0
1479
0 trang
0
1099
0 trang
0
464
0 trang
0
549
0 trang
0
519
0 trang
0
543
0 trang
0
470
0 trang
0
559
0 trang
0
1242
0 trang
0
446
0 trang
0
554

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3128

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
6 tài liệu
0
3128