Tài liệu

KPI Doi moi truong

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

Chức danh: Đội trưởng

TT

Chỉ số đánh giá

I. Chỉ số chuyên môn

1

Tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ mà Cty giao

6 tháng

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chức danh: Kỹ thuật kiêm tổ trưởng 3 ca

TT

Chỉ số đánh giá

I. Chỉ số chuyên môn

1

Tháng

2

Tháng

3

Tỉ lệ sự cố được xử lý kỹ thuật kịp thời, không gây ảnh hưởng đến vận hành sản xuất

Tháng

4

Vụ

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chức danh: Trưởng ca

TT

Chỉ số đánh giá

I. Chỉ số chuyên môn

Chu kỳ 
đánh giá

Chu kỳ 
đánh giá

Tỉ  lệ  nước  thải  sau  khi  xử  lý  ra  môi  trường  không  đáp  ứng  được  yêu  cầu  của  Sở 
TN&MT Tỉnh

Tỷ lệ báo cáo hàng ngày tác động nước thải ra ngoài môi trường cho đội trưởng đúng 
hạn

Tỉ lệ hoàn thành kế hoạch kiểm tu được giao khoán (tiến độ, nội dung, dự toán chi phí 
được duyệt)

Chu kỳ 
đánh giá

background image

1

Tháng

2

Tỉ lệ sự cố được xử lý kỹ thuật kịp thời, không gây ảnh hưởng đến vận hành sản xuất

Tháng

3

Vụ

4

Vụ

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chức danh: Nhân viên kế toán thống kê và kho

TT

Chỉ số đánh giá

I. Chỉ số chuyên môn

1

Ngày

2

Tháng

3

Tháng

Tỉ  lệ  nước  thải  sau  khi  xử  lý  ra  môi  trường  không  đáp  ứng  được  yêu  cầu  của  Sở 
TN&MT Tỉnh

Tỉ lệ mất mát thiết bị* được giao phụ trách trong quá trình kiểm tu (*các thiết bị được 
đánh giá là có giá trị và nằm trong danh mục được quản lý) 

Tỉ lệ hoàn thành kế hoạch kiểm tu được giao khoán (tiến độ, nội dung, dự toán chi phí 
được duyệt)

Chu kỳ 
đánh giá

Tỉ lệ thực hiện chấm công đủ và đúng

Tỉ lệ thực hiện nghiệm thu công việc đúng và kịp thời cho nhân viên trong đội (phối hợp 
với các phòng chức năng)

Tỉ  lệ  thanh  toán  lương  và  các  chế  độ  khác  đúng  và  kịp  thời  (phối  hợp  với  các  phòng 
chức năng)

background image

4

Tỉ lệ gửi báo cáo thống kê tài chính đúng hạn cho Đội trưởng

Quý

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chức danh: Nhân viên môi trường

TT

Chỉ số đánh giá

I. Chỉ số chuyên môn
Công nhân kỹ thuật

1

Tháng

2

Tỉ lệ sự cố được xử lý kỹ thuật kịp thời, không gây ảnh hưởng đến vận hành sản xuất

Tháng

3

Vụ

Công nhân lao động thủ công

4

Tháng

5

Tỉ lệ hoàn thành công tác trồng và chăm sóc cây xanh & cây ăn quả trong Cty

II. Chỉ số quản lý đơn vị (áp dụng chung theo tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý cấp trung, cấp cơ sở)
III. Chỉ số ý thức kỷ luật cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)
IV. Chỉ số phát triển cá nhân (áp dụng theo tiêu chí chung)

Chu kỳ 
đánh giá

Tỉ  lệ  nước  thải  sau  khi  xử  lý  ra  môi  trường  không  đáp  ứng  được  yêu  cầu  của  Sở 
TN&MT Tỉnh

Tỉ lệ hoàn thành kế hoạch kiểm tu được giao khoán (tiến độ, nội dung, dự toán chi phí 
được duyệt)

Tỉ lệ hoàn thành công tác vệ sinh môi trường trong Cty

Theo kế 

hoạch

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
634
0 trang
0
1604
0 trang
0
1194
0 trang
0
494
0 trang
0
591
0 trang
0
554
0 trang
0
592
0 trang
0
521
0 trang
0
600
0 trang
0
1299
0 trang
0
479
0 trang
0
606

Bộ tài liệu liên quan

6 tài liệu
0
3410

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
6 tài liệu
0
3410