Tài liệu

KPI demo

17/01/2019
0 trang
0
0
background image

Đánh giá công việc theo KPI – test

KPI theo tiếng anh là Key Performance Indicator có nghĩa là chỉ số đánh giá thực 

hiện công việc. Thông thường mỗi chức danh sẽ có bản mô tả công việc hoặc kế hoạch 
làm việc hàng tháng. Nhà quản lý sẽ áp dụng các chỉ số để đánh giá hiệu quả của chức 
danh đó. Dựa trên việc hoàn thành KPI, công ty sẽ có các chế độ thưởng phạt cho từng cá
nhân.

Thế nào là một KPI? Điều đó do bạn định ra các chỉ số cho từng chức danh, nhưng 

một kpi cũng phải đáp ứng được 5 tiêu chuẩn của một mục tiêu. Bạn cần xem thêm về 
quản trị theo mục tiêu để biết 5 tiêu chuẩn này.

Để thực hiện KPI, công ty nên xây dựng một hệ thống các mục tiêu từ cao xuống thấp

theo phương pháp MBO, tuy vậy có những công việc khó có thể thiết lập được các mục 
tiêu, khi đó người ta sẽ xây dựng các chuẩn cho quá trình (gọi là phương pháp quản lý 
theo quá trình MBP), các chuẩn đó cũng là các kpi.

Trong phần dưới đây, bạn chúng tôi xin trao đổi một số kpi cho các bộ phận.

1. KPI cho sale – marketing:

1.1 Tỷ lệ phản hồi / tổng số gửi đi: 

-

Công thức = tổng số phản hồi khách hàng / tổng số thông tin gửi tới khách hàng. 

-

Tỷ lệ này đo lường hiệu quả của marketing trực tiếp của các sale rep.Các chương 
trình markeing trực tiếp có thể là gửi thư, gửi email….

1.2 Tỷ lệ khách hàng bị mất sau khi mua hàng lầu đầu:

-

Công thức = bằng tổng số khách hàng mua hàng lần đầu bỏ đi/tổng số khách hàng 
mua hàng lần đầu.

-

Tỷ lệ này thấp có thể do các nguyên nhân: sản phẩm của bạn không phù hợp, sản 
phẩm tốt nhưng quảng cáo không tốt dẫn đến khách hàng không phải mục tiêu lại đi 
mua hàng của bạn…

1.3 Mức độ biết đến sản phẩm: được đo lường trước và sau quảng cáo 

-

Tỷ lệ = số người nhận ra sản phẩm của bạn/tổng số người thu thập.

-

Tỷ lệ này được đo lường trước và sau khi quảng cáo.

Tham khảo thêm –>đánh giá công việc theo phương pháp kpi - full 

2. KPI đánh giá hiệu quả nhân sự:

2.1 Tỷ lệ vòng đời nhân viên

background image

-

Tỷ lệ vòng đời của nhân viên = tổng thời gian phục vụ trong DN của tất cả nhân viên/
tổng số nhân viên doanh nghiệp đã tuyển.

-

Bạn có thể tính vòng đồi cho toàn công ty và cho chức danh, cho bộ phận.

-

Đối với chức danh nếu vòng đồi quá thấp điều này có thể không phải do phía công ty 
mà do bản chất của xã hội, ví dụ các chức danh hay làm thời vụ.

-

Đối với các bộ phận, một phần có thể do cách quản lý của trưởng bộ phận dẫn đến 
vòng đồi của NV thấp.

2.2 Tỷ lệ nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ:

-

Công thức = số nhân viên không hoàn thành/ tổng số nhân viên.

-

Bạn xem xét tỷ lệ này của toàn công ty và của từng bộ phận. 

-

Tỷ lệ quá thấp của công ty hoặc từng bộ phận làm bạn cần chú ý. Đôi khi bạn cũng 
cần phải xem lại, các tỷ lệ quá thấp là do sếp bộ phận đó đánh giá quá khắt khe, 
ngược lại hầu như không có nhân viên bị đánh giá kém hoặc tốt cũng làm bạn lưu ý 
(sếp có xu hướng bình quân chủ nghĩa).

3 KPI cho sản xuất:

3.1 Tỷ lệ sử dụng NVL tiêu hao:
   
-

Công thức: =  

-

Tỷ lệ này đo lường bằng tỷ lệ 100 %. Tỷ lệ càng cao chứng tỏ doanh nghiệp đã tiêu 
tốt càng nhiều NVL ngoài định mức.

-

Tỷ lệ này giúp bạn xác định mức tiêu hao trung bình của NVL từ đó có quyết định tỷ 
lệ phù hợp cho các đơn hàng sắp tới.

Nguồn: NQ center

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6489
4 tài liệu
0
2126
9 tài liệu
0
4841
4 tài liệu
0
2222
3 tài liệu
0
1863
4 tài liệu
0
2237
1 tài liệu
0
1623
1 tài liệu
0
6990

Bộ tài liệu liên quan

17/01/2019
10 tài liệu
0
6489
17/01/2019
4 tài liệu
0
2126
17/01/2019
9 tài liệu
0
4841
17/01/2019
4 tài liệu
0
2222
17/01/2019
3 tài liệu
0
1863
17/01/2019
4 tài liệu
0
2237
17/01/2019
1 tài liệu
0
1623
17/01/2019
1 tài liệu
0
6990