Tài liệu

KPI cung ứng

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

KPI cung ứng khác 

 
 
1.  Chi phí giao hàng cho mỗi đơn vị sản phẩm 
 
2.  Thời gian từ khi order đến khi giao hàng 
 
3.  Chi phí giao nhận 
 
4.  Chính xác invoice 
 
5.  Thời gian trung bình để mua từng loại hàng 

 

 

Mô tả tài liệu

123

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
379
0 trang
0
802
0 trang
0
357
0 trang
0
321
0 trang
0
731

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
9 tài liệu
0
3329
8 tài liệu
0
5005

Bộ tài liệu liên quan

22/12/2018
0 tài liệu
0
0
22/12/2018
9 tài liệu
0
3329
22/12/2018
8 tài liệu
0
5005