Tài liệu

Kiểm kê và bàn giao tài sản

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Page 1

BẢNG KÊ MÁY MÓC THIẾT BỊ - TÀI SẢN

STT

MàTÀI SẢN

TEST

TÊN GỌI TÀI SẢN - QUI CÁCH, PHẨM CHẤT

TÊN TẮT

NƯỚC SẢN XUẤT

HIỆU

MODE

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

A

B

C

D

E

F

G

1

1KJJ4235-A003

true

1K

JAPAN

JUKI

dgh14-235

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

background image

Page 2

STT

MàTÀI SẢN

TEST

TÊN GỌI TÀI SẢN - QUI CÁCH, PHẨM CHẤT

TÊN TẮT

NƯỚC SẢN XUẤT

HIỆU

MODE

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

0
0
0
0
0

Biên bản kết thúc lúc_____h___  ngày____//, được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, một bản dùng ghi chép chính thức vào hồ sơ tài sản Công ty, bản còn 
lại được giao cho bộ phận sử dụng thiết bị để quản lý và là căn cứ để tính khen thưởng, bồi hoàn khi có sự cố - hư hỏng, mất mát máy móc thiết bị (theo qui định).

background image

Page 3

STT

MàTÀI SẢN

TEST

TÊN GỌI TÀI SẢN - QUI CÁCH, PHẨM CHẤT

TÊN TẮT

NƯỚC SẢN XUẤT

HIỆU

MODE

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

NGƯỜI GHI CHÉP

NGƯỜI GIÁM SÁT

NGƯỜI GIÁM ĐỊNH

ĐẠI DIỆN BỘ PHẬN SỬ DỤNG

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
368
0 trang
0
505

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
2539
2 tài liệu
0
1206
3 tài liệu
0
1439
1 tài liệu
0
444
5 tài liệu
0
1740
1 tài liệu
0
474
1 tài liệu
0
483
1 tài liệu
0
523
10 tài liệu
0
3931
4 tài liệu
0
1659
1 tài liệu
0
503

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
2539
26/09/2018
2 tài liệu
0
1206
26/09/2018
3 tài liệu
0
1439
26/09/2018
1 tài liệu
0
444
26/09/2018
5 tài liệu
0
1740
26/09/2018
1 tài liệu
0
474
26/09/2018
1 tài liệu
0
483
26/09/2018
1 tài liệu
0
523
26/09/2018
10 tài liệu
0
3931
22/09/2018
4 tài liệu
0
1659
22/09/2018
1 tài liệu
0
503