Tài liệu

Kĩ năng giao việc - ủy quyền

21/12/2018
0 trang
0
0
background image

K

Ỹ NĂNG GIAO VIỆC/UỶ QUYỀN

K

Ỹ NĂNG GIAO VIỆC/UỶ QUYỀN

7/14/2015

7/14/2015

1

1

background image

n

n

Các hình th

ức giao việc.

Các hình th

ức giao việc.

n

n

Phân lo

ại công việc giao theo nhân viên: theo mức chuyên 

Phân lo

ại công việc giao theo nhân viên: theo mức chuyên 

môn, theo tính khí, cá tính, ph

ẩm chất.

môn, theo tính khí, cá tính, ph

ẩm chất.

n

n

Phân bi

ệt giao việc và uỷ quyền.

Phân bi

ệt giao việc và uỷ quyền.

n

n

Quy trình giao vi

ệc.

Quy trình giao vi

ệc.

n

n

Giao vi

ệc cho ai, tại sao? Căn cứ là gì?

Giao vi

ệc cho ai, tại sao? Căn cứ là gì?

7/14/2015

7/14/2015

2

2

n

n

Giao vi

ệc cho ai, tại sao? Căn cứ là gì?

Giao vi

ệc cho ai, tại sao? Căn cứ là gì?

n

n

Theo dõi giao vi

ệc.

Theo dõi giao vi

ệc.

n

n

Đánh giá giao việc.

Đánh giá giao việc.

background image

1. Phân bi

ệt giao việc và uỷ quyền.

1. Phân bi

ệt giao việc và uỷ quyền.

n

n

Giao vi

ệc mang tính chất giao nhiệm vụ cho nhân 

Giao vi

ệc mang tính chất giao nhiệm vụ cho nhân 

viên.

viên.

n

n

U

ỷ quyền mang tính sự vụ, giao nhiệm vụ và trách 

U

ỷ quyền mang tính sự vụ, giao nhiệm vụ và trách 

nhi

ệm quyền hạn.

nhi

ệm quyền hạn.

7/14/2015

7/14/2015

3

3

Mô tả tài liệu

Trọn bộ kĩ năng quản lí quản trị, lãnh đạo, truyền cảm hứng, gây dựng lòng trung thành, thúc đẩy nhân viên, làm việc nhóm ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
9 tài liệu
0
5560