Tài liệu

Kỉ luật khen thưởng nhân viên

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
 

 

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÁ 

NHÂN HAY TẬP THỂ.

A.

KỶ LUẬT:

I.

CÁ NHÂN:

Kỷ luật bậc 1: NHẮC NHỞ.

Là cấp kỷ luật thấp nhất, dùng cho các vi phạm nhẹ, lần đầu, chưa hoặc ít gây hậu quả. Việc 
nhắc nhở được thực hiện bởi cấp quản lý gần nhất đối với nhân viên vi phạm. Cấp quản lý 
phải nêu rõ vi phạm của nhân viên vào điều nào trong nôi quy – quy định. Nhân viên vi phạm 
phải về xem lại và và học thuộc lòng điều mình đã vi phạm.

Kỷ luật bậc 2: KIỂM ĐIỂM.

Là cấp kỷ luật trung bình, dùng cho các hành vi vi phạm tương đối nghiêm trọng, lập lại, hay 
gây hậu quả đáng kể, cấp quản lý trực tiếp  có nhiệm vụ tổ chức buổi kiểm điểm và ghi thành 
biên bản (theo mẫu). Chỉ rõ nhân viên vi phạm điểm nào, phân tích hậu quả gây ra. Nhân viên 
vi phạm làm bản kiểm điểm (theo mẫu). Ngoài việc học thuộc lòng điểm vi phạm, còn chịu 
hình phạt chế tài. Trừ 1 ngày lương xung vào quỹ khen thưởng. Ngoài ra còn phải bồi thường 
các hậu quả do hành vi vi phạm gây ra, tùy từng trường hợp cụ thể.

Kỷ luật bậc 3: CẢNH CÁO.

-

Là cấp kỷ luật gần như cao nhất dùng cho các hành vi vi phạm thường xuyên, không sửa 
chữa khi đã thi hành các bậc kỷ luật thấp hơn. Các hành vi gây hậu quả nghiêm trọng đến 
tài sản, uy tín, hoạt động của công ty. Cấp quản lý cao hơn, quản lý trực tiếp 1 bậc, chịu 
trách nhiệm thi hành kỷ luật này.

-

Ngoài việc lập biên bản, và viết bản kiểm điểm tương tự cho kỷ luật bậc 2, cấp quản lý 
còn ra quyết định cảnh cáo và thông báo đến toàn bộ nhân viên công ty.

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
 

 

-

Phạt chế tài 3 ngày lương – xung vào quỹ khen thưởng.

-

Bồi thường các hậu quả, tổn thất gây ra do hành vi vi phạm. Giáng chức, tạm ngưng công 
tác 1 thời gian hoặc thuyên chuyển công tác sang bộ phận khác, tùy từng trường hợp cụ 
thể.

            

Kỷ luật bậc 4: BUỘC THÔI VIỆC

-

Đây là cấp kỷ luật cao nhất, đối với những hành vi thật sự nghiêm trọng, gây hậu quả to 
lớn. Hay xét thấy cá nhân không hội đủ năng lực, phẩm chất đạo đức phù hợp với 1 nhân 
viên công ty. Cấp kỷ luật này do Ban Giám Đốc thi hành. Tiến hành lập biên bản kỷ luật, 
viết kiểm điểm, đồng thời ra quyết định buộc thôi việc gửi đến toàn thể nhân viên công ty.

Gửi công văn thông báo đến các cơ quan có liên quan nếu cần.

Trong  biên bản: BGĐ ghi rõ các mưc bồi thường hậu quả, thời gian nhận lương, công tác bàn 
giao.

Người bị buộc thôi việc có trách nhiệm bàn giao công việc và tất cả tài sản công ty mà các cá 
nhân đang sử dụng.

II.  TẬP THỂ:

Kỷ luật cấp I,II,III đều áp dụng tương tự nhưng chỉ dùng chung 1 biên bản kỷ luật. Người đứng đầu 
tập thể chịu trách nhiệm cao nhất.

B KHEN THƯỞNG:

I.

THÀNH LẬP QUỸ KHEN THƯỞNG:

Để khuyến khích các cá nhân và tập thể công tác tốt, thực hiện tốt các nội quy quy định, có 
cống hiến mang lại lợi ích cho công ty.

Quỹ khen thưởng được trích 5% lợi nhuận hàng tháng.

Quỹ  khen thưởng còn do CÁC VI PHẠM CHẾ TÀI ĐÓNG NỘP VÀO.

Phòng kế toán chịu trách nhiệm thu chi và báo cáo quỹ này hàng tháng.

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
 

 
II.

CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG:

Khen   thưởng   định   kỳ   ngắn   hạn,   là   khen   thưởng   định   kỳ   1tháng/lần,   2tháng/lần,   hay 
3tháng/lần tùy quy định cụ thể của từng bộ phận (Aùp dụng cho từng bộ phận).

Khen thưởng này áp dụng cho các cá nhân xuất sắc của các bộ phận do bình bầu hoặc cấp 
quản lý đánh giá.

Khen thưởng định kỳ trung hạn: là khen thưởng hàng quý, hay nữa năm tùy từng quy định cụ 
thể. (Aùp dụng cho nhiều bộ phận).

Khen thưởng định kỳ dài hạn: là khen thưởng hàng năm.

Khen thưởng đột xuất: Aùp dụng với các cá nhân tập thể có hoạt động xuất sắc, có những 
sáng kiến mang lại lợi ích cho công ty, hay những hành vi mang tính ưu việt về phẩm chất đạo 
đức. Có thể thực hiện vào các ngày lễ Tết.

III.

CÁC CẤP KHEN THƯỞNG:

1.

Khen th

 

 ưởng bậc 1: TUYÊN DƯƠNG

 

 

Là cấp khen thưởng thấp nhất, thông dụng cho khen thưởng định kỳ ngắn hạn, hay các khen 
thưởng đột xuất nhỏ cấp quản lý trực tiếp quy định khen thưởng.

Phát BẢNG TUYÊN DƯƠNG – niêm yết.

Phần thưởng bằng tiền hoặc hiện vật tương đương : 1 – 2 ngày lương.

2.

Khen th

 

 ưởng bậc 2: GƯƠNG ĐIỂN HÌNH

 

 

Là cấp khen thưởng trung bình, áp dụng cho các khen rhường định kỳ, trung hạn, hay khen 
thưởng đột xuất trung bình. Cấp quản lý trên quản lý trực tiếp 1 bậc thực hiện quy định khen 
thưởng.

Phát BẰNG KHEN – CÔNG NHẬN GƯƠNG ĐIỂN HÌNH – niêm yết.

Phần thưởng bằng tiền hoặc hiện vật tương đương 3 đến 10 ngày lương.

Có thể kèm theo quy định thăng chức.

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Bộ chức năng đầy đủ phòng nhân sự: Đánh giá công việc, đào tạo, hoạch định nhân sự, tuyển dụng, quy chế lương thưởng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
861
5 tài liệu
0
3244
3 tài liệu
0
1687
4 tài liệu
0
2764
2 tài liệu
0
1384
1 tài liệu
0
850
1 tài liệu
0
925
2 tài liệu
0
1234
6 tài liệu
0
3475

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
861
26/09/2018
5 tài liệu
0
3244
26/09/2018
3 tài liệu
0
1687
26/09/2018
4 tài liệu
0
2764
26/09/2018
2 tài liệu
0
1384
26/09/2018
1 tài liệu
0
850
26/09/2018
1 tài liệu
0
925
26/09/2018
2 tài liệu
0
1234
26/09/2018
6 tài liệu
0
3475