Tài liệu

Kết quả đánh giá phỏng vấn

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Coâng ty TNHH Ñieän thoaïi Vaân Chung
 

   CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHỎNG VẤN

Ngày:……………………………………….Vị trí phỏng vấn:……………………………………….
Họ tên:………………………………………Năm sinh:………………Quê quán:…………………..

Các yếu tố cần đánh giá

Những nét đặc trưng thể hiện khả năng 

ứng viên

Tầm quan 

trọng tính 

bằng điểm 

(1-5)

Điểm của 

tứng viên 

(1-5)

Mức độ 

đáp ứng

1

2

3

4

5=3*4

1.

Kiến thức đào tạo:

-

Văn hoá:

-

Chuyên môn:

-

Ngoại ngữ:

-

Vi tính:

2.

Kỹ năng:

-

Thâm niên:

-

Thành tích:

-

Kỹ năng giao tiếp

-

Kỹ năng phân tích, ra quyết định

3.

Phẩm chất cá nhân:

-

Khẳ năng lôi kéo, thuyết phục:

-

Phong cách (hành vi, cử chỉ, nói 
năng):

-

Linh hoạt, tháo vát

-

Điềm đạm chính chắn:

-

Có tham vọng, cầu tiến:

-

Có tinh thần trách nhiệm:

-

Tự tin, quả quyết:

-

Ngoại hình, trang phục:

-

Đặc điểm cá nhân khác cần thiết 
cho công viêc

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

Coâng ty TNHH Ñieän thoaïi Vaân Chung
 

Người phỏng vấn:……………………………Ký tên:……………………………………………….

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Bộ chức năng đầy đủ phòng nhân sự: Đánh giá công việc, đào tạo, hoạch định nhân sự, tuyển dụng, quy chế lương thưởng ...

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
752
2 tài liệu
0
1046
4 tài liệu
0
4368
2 tài liệu
0
1159
1 tài liệu
0
741
5 tài liệu
0
2752
4 tài liệu
0
2380
3 tài liệu
0
1410
1 tài liệu
0
774

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
752
26/09/2018
2 tài liệu
0
1046
26/09/2018
4 tài liệu
0
4368
26/09/2018
2 tài liệu
0
1159
26/09/2018
1 tài liệu
0
741
26/09/2018
5 tài liệu
0
2752
26/09/2018
4 tài liệu
0
2380
26/09/2018
3 tài liệu
0
1410
26/09/2018
1 tài liệu
0
774