Tài liệu

Kế hoạch xây dựng văn hóa doanh nghiệp

17/09/2018
0 trang
0
0
background image

No

Works

TimeLine

Main content

Detail content

Requests

Mon

Tuyển dụng

1

Phỏng vấn ứng viên

2 ứng viên

2

3

Chọn lọc 1 ứng viên cung ứng

4

5

6

7

Ký kết hợp đồng

8

Tìm kiếm ứng viên 

Hội thảo đào tạo kỹ năng học viên ngân hàng (15/5) - ĐH Ngoại Ngữ (9/5) 

9

Lên số lượng và khảo sát giá

10

Đặt in ấn

11

12

Truyền thông

13

Liên hệ báo giới

14

Hội thảo nghề nhân sự Học viên hành chính (22/5)

15

Tổ chức

Thống nhất kế hoạch

16

Décor tờ rơi áp phích

17

Liên hệ in ấn

KH CÔNG VIỆC TUẦN TỪ 5/5/2008 - 10/5/08 - EDUVIET

(Depart: EduVietjob)

Cung ứng nhân 

sự cho Vitranimex

Xúc tiến hoàn thành ký kết 

hợp đồng cung ứng

Chuyển hồ sơ ứng viên sang 

Vitranimex

Liên hệ xúc tiến gặp gỡ giữa 

ứng viên và đại diện 

Vitranimex

Tìm kiêm nhân sự 

Mobimart

Thống nhất điều khoản hợp 

đồng

Cung ứng 01 trưởng phòng 

đào tạo, 01 trường phòng 

nhân sự

In ấn tờ rơi áp 

phích

Nhận sản phẩm và kiểm tra 

chất lượng

Treo bagrol và áp phích tại 

trường ngân hàng 

Lên danh sách khách mời và 

chuyên gia, giám đốc tham dự 

hội thảo

background image

Ms.Phương

18

Offline

Lên kế hoạch 

Chi tiết

19

20

Chuẩn bị gửi thư mời 

Gửi đến 150 người

21

22

Thiết kế lại mẫu thư mời

nhỏ gọn hơn

23

4rum

24

25

Tham gia thảo luận 

post comment

26

Test lỗi trang chủ mới

27

Họp CTV

28

Gửi đề xuất tư vấn

29

Liên hệ lấy thông tin từ EGM

Cần tt chính xác

Mr Cuong

30

 Web

31

32

 4rum

33

34

35

36

37

10.000 data

Liên  hệ với HVTC lần 2

38

Liên  hệ với HVTC lần 3

39

Liên  hệ với HVTC lần 4

Liên hệ với trưởng khoa

Tiếp tục liên lạc mượn hội 
trường và khảo giá thuê hội 
trường

Thu thập và tổng kết CV của 
các hội viên CPO club

Post chủ đề thảo luận về 
"nhẩy việc và giữ chân người 
tài"
Up bài tổng kết về chủ đề tiền 
lương

đưa ra đinh hướng ptr cho 
diễn đàn trong thời gian 1 
năm

Tư vấn quảng cáo 

cho EGM

Bàn giao quyền admin và 
quyền quản lý host cho Ndot
Theo dõi, chỉnh sửa, up nội 
dung
Bàn giao quyền admin và 
quyền quản lý host cho Ndot
Test trang chủ của 
CPOclub.net
Theo dõi, chỉnh sửa, up nội 
dung

Họp với CTV lên kế hoạch 
hoạt động cho CPOclub.net

Phải lên được kế hoạch tổng 
thể bao gồm kế hoạch của 
năm, kế hoạch 5 năm, kế 
hoạch quảng bá, kế hoạch tài 
chính.

Test lỗi 4rum và chuyển sang 
bên NDOT fix lỗi

Xác định xem kênh này có 
làm được không? Nếu không 
được lập tức chuyển sang 
kênh hội sinh viên

Liên hệ với hội sinh viên, đi 
thẳng vào vấn đề. Nếu không 
được chuyển sang kênh khoa

background image

40

10.000 data

Công việc khác

Chuẩn bị các cơ sở cần thiết 
cho tổ chức lớp kỹ năng 

Công văn, kế hoạch tổ 
chức ...

Mô tả tài liệu

Kế hoạch và các bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ A đến Z

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

10 tài liệu
0
6111
10 tài liệu
0
7691
4 tài liệu
0
3166
4 tài liệu
0
3094
6 tài liệu
0
2176
9 tài liệu
0
6214
1 tài liệu
0
1177

Bộ tài liệu liên quan

12/09/2018
10 tài liệu
0
6111
12/09/2018
10 tài liệu
0
7691
12/09/2018
4 tài liệu
0
3166
12/09/2018
4 tài liệu
0
3094
12/09/2018
6 tài liệu
0
2176
12/09/2018
9 tài liệu
0
6214
12/09/2018
1 tài liệu
0
1177