Tài liệu

Kế hoạch ứng dụng nguồn nhân lực

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

 

 

Tên Doanh nghiệp: Công ty 

KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG

QUẢN LÝ

NGUỒN NHÂN LỰC

Người thiết lập: 

Giai đoạn: 2004 – 2005

A.TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC:

1. Giới thiệu:
Tên Doanh nghiệp: Công ty 
Thời gian hoạt động: 
Lĩnh vực hoạt động: 

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

 

 
Sản phẩm: 

2. Mục tiêu và rào sản về hoạt động nguồn nhân lực hiện nay:
2.1Những mục tiêu, mong muốn:
- Xây dựng hoàn chỉnh bản chức năng nhiệm vụ của các bộ phận vào tháng 12/204
- Xây dựng hoàn chỉnh bản mô tả công việc, yêu cầu công việc, tiêu chuẩn công việc 

vào tháng 03/2005.

2.2Những rào cản đã và đang nhận thấy:
- Trình độ, kiến thức, kỹ năng về cơ cấu tổ chức, mô tả công việc, tiêu chuẩn công 

việc… của các Trưởng bộ phận còn yếu.

- Do công việc sản xuất kinh doanh của công ty rất bạn đặc biệt trong dịp tết (tháng 10 

năm trước đến tháng 3 năm sau) nên ít có thời gian để thực hiện công việc khác ngoài 
sản xuất kinh doanh.

3. Những biện pháp quản lý nguồn nhân lực đang được áp dụng:
3.1Lập kế hoạch và tuyển dụng:
- Công ty lập kế hoạch tuyển dụng theo tháng, quý, sáu tháng, năm.   Mỗi đợt tuyển 

dụng lại có một kế hoạch riêng.

- Thông thường kế hoạch tuyển dụng gồm các nội dung sau: đối tượng tuyển dụng, tiêu 

chuẩn công việc, thời gian tuyển dụng, phương pháp tuyển dụng, người phỏng vấn, 
thời gian thực hiện các quy trình tuyển dụng…

3.2Đào tạo và phát triển:  Hiện tại công ty chưa chú trọng việc đào tạo và phát triển nhân 

viên, do chiến lược của công ty là tuyển những nhân sự giỏi vào các vị trí chủ chốt 
trong công ty. Những người này có trách nhiệm xây dựng các hệ thống phục vụ cho 
việc xây dựng hệ thống với chiến lược môi trường làm việc chuyên nghiệp.

3.3Duy trì và quản lý: Công ty ít áp dụng các biện pháp duy trì và quản lý do chức năng 

nhân sự mới được thành lập trong thời gian 6 tháng, công ty đang tập trung xây dựng 
cơ cấu tổ chức lại.

3.4Hệ thống thông tin và dịch vụ nguồn nhân lực: Công ty ít áp dụng các biện pháp về 

hệ thống thông tin và dịch vụ nguồn nhân lực do chức năng nhân sự mới được thành 
lập trong thời gian 6 tháng, công ty đang tập trung xây dựng cơ cấu tổ chức lại.

4. Những biện pháp quản lý nguồn nhân lực doanh nghiệp muốn phát triển:
4.1Lập kế hoạch và tuyển dụng:  Hiện nay công ty có kế hoạch và Thủ tục tuyển dụng 

rất chặt chẽ và hiệu quả, do vậy trong thời gian tới các biện pháp về lập kế hoạch và 
tuyển dụng vẫn được công ty duy trì theo phương pháp cũ.

4.2Đào tạo và phát triển:  Công ty dự định thiết lập các tài liệu về đào tạo nôi bộ cho các 

nhân viên cấp thấp trong công tyu1

4.3Duy trì và quản lý:   Công ty dự định xây dựng qui chế lương thưởng và áp dụng 

trong vòng 6 tháng tới.

4.4Hệ thống thông tin và dịch vụ nguồn nhân lực: công ty tổ chức thu thập ý kiến của 

CNV công ty về thông tin và dịch vụ nguồn nhân lực 3 tháng/lần.

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

background image

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung

 

 

5. Những cản trở tối việc áp dụng các biện pháp nêu trên – giải pháp khắc phục:
5.1Những cản trở:
- Trình độ, kiến thức, kỹ năng về cơ cấu tổ chức, mô tả công việc, tiêu chuẩn công 

việc… của các Trưởng bộ phận còn yếu.

- Do công việc sản xuất kinh doanh của công ty rất bạn đặc biệt trong dịp tết (tháng 10 

năm trước đến tháng 3 năm sau) nên ít có thời gian để thực hiện công việc khác ngoài 
sản xuất kinh doanh.

5.2Những giải pháp:
- Huấn luyện  cho Trưởng các bộ phận về cách thức tổ chức công việc vào tháng 

12/2004..

- Huấn luyện  Trưởng các bộ phận về cách thức đào tạo, tuyển chọn, định hướng và 

phát triển nguồn nhân lực vào tháng 1/2005.

- Yêu cầu Giám đốc phân việc lại cho các quản lý để giảm khối lương công việc cho 

các quản lý trước tháng 12/2004.

6. Một số sáng kiến thực hiện trong thời gian tới:
6.1Sáng kiến 1:  Huấn luyện Trưởng các bộ phận về cách thức tổ chức công việc vào 

tháng 12/2004..

- Miêu tả: Huấn luyện về các mô hình tổ chức, huấn luyện về qui trình các công việc, 

huấn luyện về cách phân việc, giao việc, hình thành cơ cấu tổ chức.

- Đánh giá mức độ thành công: giúp 100 % Trưởng bộ phận hiểu được qui trình chung, 

hiểu được 70 % nội dung các bài huấn luyện, phần còn lại sẽ được huấn luyện kỹ 
năng thực tế trong các quá trình tái cơ cấu tổ chức và tuyển dụng.

- Thực trạng: đang làm kế hoạch triển khai.

B. TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ:
1. Tự nhận lại cách tuyển dụng hiện nay:
Xác định công việc: Có.
Tìm kiếm: Có
Sơ tuyển: Có.
Phỏng vấn: Có
Tuyển chọn: Có
Mời nhận việc: có
Định hướng và theo dõi: Có.

2. Lập một mẫu hồ sơ xin việc mới:

HỒ SƠ ỨNG VIÊN

I/DỮ LIỆU CÁ NHÂN:
Họ tên
Năm sinh
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ tạm trú:

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

 

Mô tả tài liệu

Bộ chức năng đầy đủ phòng nhân sự: Đánh giá công việc, đào tạo, hoạch định nhân sự, tuyển dụng, quy chế lương thưởng ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
878
5 tài liệu
0
3272
4 tài liệu
0
2786
2 tài liệu
0
1396
1 tài liệu
0
859
4 tài liệu
0
5277
1 tài liệu
0
934
2 tài liệu
0
1247
6 tài liệu
0
3508

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
878
26/09/2018
5 tài liệu
0
3272
26/09/2018
4 tài liệu
0
2786
26/09/2018
2 tài liệu
0
1396
26/09/2018
1 tài liệu
0
859
26/09/2018
4 tài liệu
0
5277
26/09/2018
1 tài liệu
0
934
26/09/2018
2 tài liệu
0
1247
26/09/2018
6 tài liệu
0
3508