Tài liệu

Ke hoach tuyen dung

20/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

(Quý  năm  ) 

Người lập kế hoạch

Ngày lập kế hoạch

Ký duyệt thực hiện:

Trưởng phòng NS

Người duyệt kế hoạch


Stt

Vị trí tuyển dụng

SL

Tiêu chuẩn tuyển dụng

Lương dự

kiến

Ưu tiên

Hình thức tuyển

Ngày

ĐT

Test

Thực hiện

Ghi chú

1

BAN TÁI CẤU TRÚC 

Thư ký giám đốc

01

Nam/Nữ tốt nghiệp đại học các
chuyên ngành Luật; Kinh tế; Tài
chính.

- Có khả năng tốc ký, đánh máy >

120   từ/phút.   Sử   dụng   các   loại
máy văn phòng thành thạo.

- Hiểu   biết   về   bộ   máy   tổ   chức

công   ty.   Có   khả   năng   lập   kế
hoạch, tổ chức thực hiện, theo
dõi nhắc việc.

- Khả   năng   soạn   thảo   văn   bản

tốt.

- Có khả năng phân tích, sàng lọc

làm việc với các con số.

- Có khả năng giao tiếp, thu hút

người khác.

- Ngôn ngữ: Tiếng  Việt và tiếng

Anh nói, viết lưu loát.

3T – 6T

Mức 1

Săn người

Giữa T3  x Săn: 

x Đăng nội bộ

 x Test: 

Đăng báo

 x PV: 

Vnexpress (paner)

x Vietnamworks; 

Truyền hình

2

PHÒNG NHÂN SỰ 

Trưởng phòng NS

01

6T – 9T

Mức 1

Săn người

T2

Giữa T3  x Săn: 

________________________________________________________________________________________________________________________

Mức 1 là mức độ ưu tiên số 1 phải thực hiện ngay; Mức 2 là mức độ làm sau mức 1 hoặc có thể kế hợp làm cùng mức 1; Mức 3 là mức làm sau  mức 2.

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Nam/Nữ tốt nghiệp đại học các
chuyên   ngành   Luật;   Kinh   tế;
Quản trị nhân sự.

- Tham mưu cho Giám đốc và hổ

trợ   các   phòng   ban   chức   năng
về việc tổ chức và bố trí nhân
sự phục vụ cho họat động sản
xuất kinh doanh.

- Tổ   chức   thực   hiện   công   tác

tuyển   dụng   và   triển   khai   kế
họach   đào   tạo,   định   hướng
chiến lược nhân sự.

- Quản lý và theo dõi biến động

nhân   sự   như:   bổ   nhiệm,   bãi
miễn, khen thưởng, kỷ luật, các
chế độ lien quan đến người lao
động.

- Sử dụng tốt tin học văn phòng.
- Có khả năng phân tích, sàng lọc

làm việc với các con số.

- Có khả năng giao tiếp, thu hút

người khác.

- Ngôn ngữ: Tiếng  Việt và tiếng

Anh nói, viết lưu loát.

x Đăng nội bộ

 x Test: 

Đăng báo

 x PV: 

Vnexpress (paner)

x Vietnamworks; 

Truyền hình

Phó phòng đào 
tạo

01

Nam/Nữ tốt nghiệp đại học các
chuyên ngành Luật; Kinh tế; Tài
chính, Kinh tế, Sư phạm.

- Có kinh nghiệm xây dựng chính

sách, các cThanh/Việt trình đào
tạo cho doanh nghiệp.

- Có kinh nghiệp quản lý đào tạo

nội bộ.

- Có   khả   năng   sư   phạm,   giảng

dạy đào tạo.

3T – 6T

Mức 2

Săn người

T2

Giữa T3  x Săn: 

x Đăng nội bộ

 x Test: 

Đăng báo

 x PV: 

Vnexpress (paner)

x Vietnamworks; 

Truyền hình

________________________________________________________________________________________________________________________

Mức 1 là mức độ ưu tiên số 1 phải thực hiện ngay; Mức 2 là mức độ làm sau mức 1 hoặc có thể kế hợp làm cùng mức 1; Mức 3 là mức làm sau  mức 2.

background image

    Số:….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                           Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

Giảng viên đào 
tạo

03

Nam/Nữ tốt nghiệp đại học các
chuyên ngành Luật; Kinh tế; Tài
chính, Kinh tế, Sư phạm.

- Có   khả   năng   sư   phạm,   giảng

dạy đào tạo.

- Có   khả   năng   xây   dựng   giáo

trình đào tạo.

3T – 5T

Mức 2

Săn người

T2

Giữa T3  x Săn: 

x Đăng nội bộ

 x Test: 

Đăng báo

 x PV: 

Vnexpress (paner)

x Vietnamworks; 

Truyền hình

Chuyên viên đào 
tạo

01

Nam/Nữ tốt nghiệp đại học các
chuyên ngành Luật; Kinh tế; Tài
chính, Kinh tế, Sư phạm.

- Có kinh nghiệm biên soạn các

giáo trình đào tạo.

- Có   kinh   nghiệm   chuẩn   bị,   tổ

chức đào tạo.

2T – 4T

Mức 2

Săn người

T2

Giữa T3   Săn: 

x Đăng nội bộ

 x Test: 

Đăng báo

 x PV: 

Vnexpress (paner)

x Vietnamworks; 

Truyền hình

Cố vấn đào tạo

Thuê đào tạo theo 
từng khoá học

01

Giảng   viên   tại   các   trường   đại
học, trung tâm đào tạo kỹ năng.

Đang tham gia đào tạo.

Mức 2

Săn người

T2

Giữa T3  x Săn: 

x Đăng nội bộ

 x Test: 

Đăng báo

 x PV: 

Vnexpress (paner)

x Vietnamworks; 

Truyền hình

________________________________________________________________________________________________________________________

Mức 1 là mức độ ưu tiên số 1 phải thực hiện ngay; Mức 2 là mức độ làm sau mức 1 hoặc có thể kế hợp làm cùng mức 1; Mức 3 là mức làm sau  mức 2.

Mô tả tài liệu

Quy trình, biểu mẫu đầy đủ cho 1 nhân viên từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ việc.

Bình luận

Bộ tài liệu liên quan

Bộ tài liệu liên quan

20/12/2018
1 tài liệu
0
737
20/12/2018
8 tài liệu
0
4576
20/12/2018
8 tài liệu
0
3852
20/12/2018
6 tài liệu
0
2645
20/12/2018
10 tài liệu
0
4671
20/12/2018
5 tài liệu
0
2862
20/12/2018
5 tài liệu
0
4256
20/12/2018
8 tài liệu
0
6859
20/12/2018
3 tài liệu
0
2049
20/12/2018
4 tài liệu
0
2355
20/12/2018
6 tài liệu
0
4589
20/12/2018
7 tài liệu
0
3717
20/12/2018
9 tài liệu
0
4173
20/12/2018
5 tài liệu
0
2372
20/12/2018
1 tài liệu
0
693
20/12/2018
2 tài liệu
0
1342
20/12/2018
8 tài liệu
0
3663
20/12/2018
5 tài liệu
0
2729
20/12/2018
9 tài liệu
0
5098