Tài liệu

Ke hoach kiem soat qua trinh Theu

22/12/2018
0 trang
0
0
background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH THÊU

Stt Công đoạn

Điểm kiểm soát

Thiết bị sử dụng

Tần số

Tài liệu hướng

dẫn

Người thực hiện

Hồ sơ

Đặc tính/

thông số

Mức qui định

Đo 
lường

Công 
nghệ

1

Lên Kế 
hoạch

Nội dung công 
việc, thời gian 
thực hiện các 
yếu tố cần thiết
khác

Đầy đủ chưa, có 
chính xác và phù 
hợp với năng lực 
thực hiện không, 
theo yêu cầu 
khách hàng

Tài liệu 
của 
khách 
hàng

Máy vi 
tính (lập 
kế hoạch)

Theo mã 
hàng

Hợp đồng kinh 
tế, tài liệu khách 
hàng, Thủ tục lập
kế hoạch và triển 
khai sản xuất

Quản đốc

Kế hoạch sản 
xuất, Tài liệu 
hướng dẫn của 
khách

2

Nhận 
Nguyên 
phụ liệu

Bán thành 
phẩm, chỉ, 
dựng, mẫu, số 
lượng

Bán thành phẩm 
cột theo màu, 
theo lô, theo bó. 
Phụ liệu đúng 
theo bảng màu, 
tài liệu kỹ thuật

Mắt, 
tay, 
bảng 
màu, tài 
liệu kỹ 
thuật, 
mẫu

Xe đẩy

Theo mã 
hàng

HDCV giao nhận
thêu

Công nhân giao 
nhận

Sổ giao nhận 
hàng

3

Sản xuất 
thử

Mẫu theo tài 
liệu kỹ thuật

Theo yêu cầu kỹ 
thuật của khách 
hàng

Mắt, 
tay, 
bảng 
màu, tài 
liệu kỹ 

Máy thêu Theo yêu cầu

khách, mã 
hàng

Qui trình sản 
xuất

Công nhân đứng 
máy

Sổ kiểm tra, mẫu 
được duyệt

background image

    Số:

….TTĐT/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP VIỆT

Trụ sở: Tầng 1 tòa Sunrise Building 2, KĐT Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội   

Điện thoại: 0438. 533 533 - Fax:  0436.525 808  - web: verco.vn 

                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng……năm 2016

thuật, 
mẫu

4

Sản xuất 
hàng loạt

Theo tài liệu 
khách hàng

Theo tài liệu kỹ 
thuật, hướng dẫn
của khách hàng

Mắt, tay Máy thêu Theo mã 

hàng

HDCV công nhân
đứng máy

Công nhân đứng 
máy

Sổ giao ca

5

Kiểm tra 
chất lượng

Theo tài liệu kỹ
thuật

Theo tài liệu kỹ 
thuật

Mắt, 
tay, 
bảng 
màu, tài 
liệu kỹ 
thuật, 
mẫu

Tỷ lệ 100%

HDCV KCS thêu

KCS thêu

Sổ kiểm hàng

6

Giao hàng

tài liệu kỹ thuật Bán thành phẩm 

đạt yêu cầu, 
khách hàng

Mắt, tay

Theo mã 
hàng, yêu 
cầu sản xuất

HDCV giao nhận
thêu

Công nhân giao 
nhận

Phiếu xuất kho

Mô tả tài liệu

Quản lí doanh nghiệp bản bản theo ISO 9000

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
677
1 tài liệu
0
715
5 tài liệu
0
2415
4 tài liệu
0
2129
3 tài liệu
0
2277
6 tài liệu
0
3505
3 tài liệu
0
1486
3 tài liệu
0
1732
4 tài liệu
0
2054
4 tài liệu
0
1977
1 tài liệu
0
626
4 tài liệu
0
2628
1 tài liệu
0
744
2 tài liệu
0
991
2 tài liệu
0
1038
2 tài liệu
0
1018
6 tài liệu
0
2648
3 tài liệu
0
1480
2 tài liệu
0
1066
9 tài liệu
0
3871

Bộ tài liệu liên quan

21/12/2018
1 tài liệu
0
677
21/12/2018
1 tài liệu
0
715
21/12/2018
5 tài liệu
0
2415
22/12/2018
4 tài liệu
0
2129
22/12/2018
3 tài liệu
0
2277
22/12/2018
6 tài liệu
0
3505
22/12/2018
3 tài liệu
0
1486
22/12/2018
1 tài liệu
0
673
22/12/2018
3 tài liệu
0
1732
22/12/2018
1 tài liệu
0
681
21/12/2018
4 tài liệu
0
2054
22/12/2018
4 tài liệu
0
1977
22/12/2018
1 tài liệu
0
626
22/12/2018
1 tài liệu
0
676
22/12/2018
4 tài liệu
0
2628
22/12/2018
1 tài liệu
0
744
22/12/2018
2 tài liệu
0
991
22/12/2018
1 tài liệu
0
614
22/12/2018
2 tài liệu
0
1038
21/12/2018
4 tài liệu
0
1822
21/12/2018
2 tài liệu
0
1018
21/12/2018
6 tài liệu
0
2648
21/12/2018
3 tài liệu
0
1480
21/12/2018
2 tài liệu
0
1066
21/12/2018
9 tài liệu
0
3871
21/12/2018
2 tài liệu
0
983