Tài liệu

Kế hoạch kiểm kê

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

PHÂN CÔNG KIỂM KÊ

Tổ

Khu vực kiểm kê

Chỉ đạo

Ghi chép, Tổng hợp

Giám định

Giám sát

Đại diện bộ phận sử dụng

background image

PHÂN CÔNG KIỂM KÊ

Ghi chú

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
3255
2 tài liệu
0
1874
3 tài liệu
0
2095
1 tài liệu
0
653
5 tài liệu
0
2587
1 tài liệu
0
704
1 tài liệu
0
699
1 tài liệu
0
730
10 tài liệu
0
5776
4 tài liệu
0
2483
1 tài liệu
0
736

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
3255
26/09/2018
2 tài liệu
0
1874
26/09/2018
3 tài liệu
0
2095
26/09/2018
1 tài liệu
0
653
26/09/2018
5 tài liệu
0
2587
26/09/2018
1 tài liệu
0
704
26/09/2018
1 tài liệu
0
699
26/09/2018
1 tài liệu
0
730
26/09/2018
10 tài liệu
0
5776
22/09/2018
4 tài liệu
0
2483
22/09/2018
1 tài liệu
0
736