Tài liệu

Kế hoạch kiểm kê

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

PHÂN CÔNG KIỂM KÊ

Tổ

Khu vực kiểm kê

Chỉ đạo

Ghi chép, Tổng hợp

Giám định

Giám sát

Đại diện bộ phận sử dụng

background image

PHÂN CÔNG KIỂM KÊ

Ghi chú

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
2926
2 tài liệu
0
1517
3 tài liệu
0
1733
1 tài liệu
0
534
5 tài liệu
0
2144
1 tài liệu
0
572
1 tài liệu
0
578
1 tài liệu
0
614
10 tài liệu
0
4769
4 tài liệu
0
2030
1 tài liệu
0
616

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
2926
26/09/2018
2 tài liệu
0
1517
26/09/2018
3 tài liệu
0
1733
26/09/2018
1 tài liệu
0
534
26/09/2018
5 tài liệu
0
2144
26/09/2018
1 tài liệu
0
572
26/09/2018
1 tài liệu
0
578
26/09/2018
1 tài liệu
0
614
26/09/2018
10 tài liệu
0
4769
22/09/2018
4 tài liệu
0
2030
22/09/2018
1 tài liệu
0
616