Tài liệu

Kế hoạch kiểm kê

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

PHÂN CÔNG KIỂM KÊ

Tổ

Khu vực kiểm kê

Chỉ đạo

Ghi chép, Tổng hợp

Giám định

Giám sát

Đại diện bộ phận sử dụng

background image

PHÂN CÔNG KIỂM KÊ

Ghi chú

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
1871
2 tài liệu
0
747
3 tài liệu
0
935
1 tài liệu
0
286
5 tài liệu
0
1195
1 tài liệu
0
345
1 tài liệu
0
322
1 tài liệu
0
355
10 tài liệu
0
2723
4 tài liệu
0
1146
1 tài liệu
0
337

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
1871
26/09/2018
2 tài liệu
0
747
26/09/2018
3 tài liệu
0
935
26/09/2018
1 tài liệu
0
286
26/09/2018
5 tài liệu
0
1195
26/09/2018
1 tài liệu
0
345
26/09/2018
1 tài liệu
0
322
26/09/2018
1 tài liệu
0
355
26/09/2018
10 tài liệu
0
2723
22/09/2018
4 tài liệu
0
1146
22/09/2018
1 tài liệu
0
337