Tài liệu

Kế hoạch kiểm kê

26/09/2018
0 trang
0
0
background image

PHÂN CÔNG KIỂM KÊ

Tổ

Khu vực kiểm kê

Chỉ đạo

Ghi chép, Tổng hợp

Giám định

Giám sát

Đại diện bộ phận sử dụng

background image

PHÂN CÔNG KIỂM KÊ

Ghi chú

Mô tả tài liệu

Tổng thể chức năng phòng hành chính: Quản lí tài sản, quản lí văn phòng phẩm, đánh giá nhà cung ứng ...

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

Bộ tài liệu liên quan

1 tài liệu
0
2628
2 tài liệu
0
1285
3 tài liệu
0
1492
1 tài liệu
0
469
5 tài liệu
0
1823
1 tài liệu
0
494
1 tài liệu
0
505
1 tài liệu
0
549
10 tài liệu
0
4137
4 tài liệu
0
1739
1 tài liệu
0
537

Bộ tài liệu liên quan

26/09/2018
1 tài liệu
0
2628
26/09/2018
2 tài liệu
0
1285
26/09/2018
3 tài liệu
0
1492
26/09/2018
1 tài liệu
0
469
26/09/2018
5 tài liệu
0
1823
26/09/2018
1 tài liệu
0
494
26/09/2018
1 tài liệu
0
505
26/09/2018
1 tài liệu
0
549
26/09/2018
10 tài liệu
0
4137
22/09/2018
4 tài liệu
0
1739
22/09/2018
1 tài liệu
0
537