Tài liệu

KBI - BSC ky thuat

21/01/2019
0 trang
0
0
background image

Tài chính

Tăng doanh thu

Giá cạnh tranh

Quản lý kho

F1

Tăng tỷ suất lợi nhuận

F2

Tăng doanh thu

F3

Giảm chi phí mua hàng

F4

Giảm chi phí tồn kho

F5

F6

C1

Tăng tỷ suất lợi 

nhuận

Khách 

hàng

Nâng cao chất 

lượng sản phẩm

Quá 

trình nội 

bộ

Nâng cao hiệu 

quả chuỗi cung 

ứng vật tư

Học hỏi 

phát 
triển

Nâng cao năng 

lực quản lý

Nâng cao tay 

nghề công nhân 

lắp ráp, gia công

Nâng cao chất lượng sản 

phẩm

background image

C2

Giá cạnh tranh

C3

C4

Tin cậy của đại lý

C5

Phát triển thương hiệu mạnh

C6

I1

I2

Quản lý kho

I3

Nâng cao hiệu quả sản xuất

I4

Phát triển kênh 

I5

Phát triển thương hiệu

I6

0

L1

Nâng cao năng lực quản lý

L2

L3

L4

L5

L6

Xây dựng chuẩn năng lực

Cải thiện dịch vụ sau bán 

hàng

Nâng cao mức độ hài lòng 

của khách hàng

Nâng cao hiệu quả chuỗi 

cung ứng vật tư

Nâng cao tay nghề công nhân 

lắp ráp, gia công

Nâng cao năng lực đội ngũ 

R&D, QC

Nâng cao năng lực nhân viên 

bán hàng và marketing

Tăng cường năng lực thông 

tin quản lý

background image

Phát triển kênh 

Giảm chi phí 

mua hàng

Giảm chi phí tồn 

kho

Cải thiện dịch vụ 

sau bán hàng

Tin cậy của đại 

Phát triển 

thương hiệu 

mạnh

Nâng cao hiệu 

quả sản xuất

Phát triển 

thương hiệu

Nâng cao năng 

lực đội ngũ 

R&D, QC

Nâng cao năng 

lực nhân viên 

bán hàng và 

marketing

Tăng cường 

năng lực thông 

tin quản lý

Mô tả tài liệu

Tổng hợp các công cụ quản lí : BSC, KPI, phầm mềm quản lí nhân sự, hệ thống bài test, từ điển năng lực ..

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
394
0 trang
0
358
0 trang
0
379
0 trang
0
369
0 trang
0
426
0 trang
0
396
0 trang
0
373

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0
4 tài liệu
0
513

Bộ tài liệu liên quan

21/01/2019
0 tài liệu
0
0
21/01/2019
4 tài liệu
0
513