Tài liệu

K8 Quan ly chat luong

30/11/2018
0 trang
0
0
background image

K8

1. NĂNG LỰC

Cấp

độ

(nếu

có)

Năng lực

Khóa học

Kiến thức

- Quản trị học

- Quản trị doanh nghiệp

- Quản trị chất lượng

- Quản lý theo qúa trình (MBP)

- Các   hệ   thống   quản   trị   chất   lượng

(ISO9000,   TQM,   HACCP,   Q-Base,

5S…)

- Các công cụ thống kê trong quản trị chất

lượng

- Đánh giá nội bộ

- Định hướng khách hàng

(Mã khóa học)

QC-1, QC-3

QC-2

QC-4

QC-5

QC-1

Kỹ năng

(Xem   hướng   dẫn   thực

Người PV: Đặng Ngọc Sự

Người được PV: Đào Vinh (FQA)

1

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

TIÊU CHÍ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN VÀ ĐỀ XUẤT ĐÀO TẠO

background image

K8

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp

- Kỹ năng quản lý

- Kỹ năng làm việc theo nhóm

- Kỹ năng soạn thảo văn bản

hành)

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên khóa

học/

Chứng chỉ

khóa

học

Cấp

độ

(nếu

có)

Nội

dung

Th

ời

ợn

g

Nơi

đào

tạo

Quản trị chất

lượng

QC-1

- Tổng quan về

chất lượng

- Tổng quan về

QTCL

- Các hệ thống 

QLCL

18

h

HSB

ĐHKT

QD

VPC

Các

 

hệ

thống   quản

 

chất

lượng

QC-2

- ISO9000

- TQM

- HACCP…

12

h

HSB

ĐHKT

QD

VPC

Đo   lường

chất lượng

QC-3

- Các 

phương 

pháp đo 

lường chất

lượng

12

h

HSB

ĐHKT

QD

VPC

Kiểm   soát

quá   trình

bằng   các

công   cụ

thống kê

QC-4

- 7 công cụ

thống kê

12

h

HSB

ĐHKT

QD

VPC

Người PV: Đặng Ngọc Sự

Người được PV: Đào Vinh (FQA)

2

background image

K8

Đánh giá nội

bộ

QC-5

- Bản chất của 

đánh giá nội 

bộ

- Các phương 

pháp đánh 

giá

6h

HSB

ĐHKT

QD

VPC

Trưởng

nhóm  đánh

giá

QC-6

- Các phương 

pháp đánh 

giá

- Lên kế hoạch

đánh giá

- Chuẩn bị các 

hạng mục 

đánh giá

- Các kỹ thuật 

và qui trình 

đánh giá

- Theo dõi và 

báo cáo đánh 

giá

- Các yêu cầu 

đối với việc 

chứng nhận 

chuyên gia 

đánh giá…

6h

HSB

ĐHKT

QD

VPC

Năng   suất   -

Chất lượng -

Hiệu quả

QC-7

- Năng suất

- Chất lượng

- Hiệu quả

- Mối quan hệ 

giữa NS-CL-

HQ

6h

HSB

ĐHKT

QD

VPC

Người PV: Đặng Ngọc Sự

Người được PV: Đào Vinh (FQA)

3

Mô tả tài liệu

Những biểu mẫu từ điển năng lực đã được hoàn thiện, được phân chia rõ ràng: năng lực cá nhân và năng lực chuyên môn kĩ thuật.

Bình luận

Tài liệu cùng bộ

0 trang
0
394
0 trang
0
342
0 trang
0
369
0 trang
0
367
0 trang
0
393
0 trang
0
358
0 trang
0
434
0 trang
0
413
0 trang
0
386
0 trang
0
383
0 trang
0
382
0 trang
0
407
0 trang
0
369
0 trang
0
357
0 trang
0
408
0 trang
0
417
0 trang
0
371
0 trang
0
361
0 trang
0
412
0 trang
0
359
0 trang
0
424
0 trang
0
356
0 trang
0
379
0 trang
0
351
0 trang
0
389
0 trang
0
378
0 trang
0
389
0 trang
0
377
0 trang
0
399
0 trang
0
340
0 trang
0
337
0 trang
0
631

Bộ tài liệu liên quan

0 tài liệu
0
0

Bộ tài liệu liên quan

09/10/2018
0 tài liệu
0
0